ارزیابی روند تغییرات کیفیت روغن زیتون در سطوح مختلف آلودگی به مگس میوه زیتون Bactrocera oleae (Dip.: Tephritidae)

دوره 11، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1-13

10.22124/iprj.2022.5449

احمدرضا دادرس؛ عارف معروف؛ مهدی طاهری؛ محمود عظیمی؛ عزیزاله عبدالهی


تنوع ژنتیکی شته جالیز Hemiptera: Aphididae ) Aphis gossypii) در شرق استان گیلان و غرب استان مازندران

دوره 3، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 10-19

زهره خیرالهی؛ رضا حسینی؛ سیروس آقاجانزاده؛ بهروز گلعین


ارزیابی مقاومت سه رقم برنج تراریخته حاوی ژن cry1Ab به کرم سبز برگ خوار برنج (Naranga aenescens Moore (Lep.: Noctuidae

دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 13-23

عبدالله یحیی پور؛ عباس خانی؛ مجید ستاری؛ مهرداد عمواقلی طبری؛ محمد سالاری


اثر متیل جاسمونات در مقاومت آنتی بیوزی گندم به شته روسی گندم

دوره 5، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 13-23

جعفر طعامی؛ لطفعلی دولتی؛ فرید شکاری


پراکنش فضایی سن بذرخوار کلزا (Nysius cymoides (Hem.: Lygaeidae

دوره 5، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 13-23

جعفر محقق نیشابوری؛ مسعود امیرمعافی؛ شهرام شاهرخی خانقاه؛ احمد پیرهادی


ترجیح سفید بالک پنبه (Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae نسبت به چهار رقم پنبه در شرایط گلخانه و آزمایشگاه

دوره 3، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 17-25

سعیده سرباز؛ غلامحسین مروج؛ آرزو حیدرزاده؛ محمد سیرجانی


ارزیابی مقاومت ژنوتیپ‌های جو وحشی Hordeum spontaneum به شته روسی گندم Diuraphis noxia

دوره 7، شماره 3، دی 1396، صفحه 9-22

10.22124/iprj.2017.2588

نسیم وجودی یکتا؛ زهرا طهماسبی؛ مجید میراب بالو؛ فواد فاتحی


پراکنش جغرافیایی شب‌پره‌های ساقه‌خوار(Lep.: Crambidae & Noctuidae) در شالیزارهای ایران

دوره 7، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 11-24

10.22124/iprj.2017.2436

مهدی جلائیان؛ علی گلی زاده؛ علیمراد سرافرازی