اهداف و چشم انداز

مجله " تحقیقات آفات گیاهی" به ­صورت فصلنامه به زبان فارسی و با خلاصه انگلیسی منتشر می­شود. مقالات علمی ـ پژوهشی در کلیه علوم مرتبط با آفات گیاهی از جمله کنترل آفات، ناقلین بیماری ­های میکروبی، زیست شناسی و بوم شناسی آفات، ارگانیسم ­های مفید در کنترل آفات، پاتوژن ­های میکروبی آفات، کنه­ ها، نرم­ تنان و مهره ­داران آفت و بررسی­ های فونستیک بندپایان مورد ارزیابی و در صورت تأیید به چاپ خواهد رسید.