فرایند پذیرش مقالات

روند ارزیابی و پذیرش مقالات بر اساس توضیحات و دیاگرام زیر انجام می شود

سیاست ارزیابی مقالات:  مقالات حداقل برای دو داور (Double Blind Peer Review) جهت بررسی ارسال می شود.

 

  • مقالات دریافت شده از طریق وبگاه نشریه، در جلسه هیات تحریریه مورد بررسی اولیه قرار می گیرد. در این مرحله نوآوری و کیفیت نوشتار و تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد توجه قرار می گیرد.
  • در صورت تایید توسط هیات تحریریه مقاله برای داوری ارسال خواهد گردید و در غیر این صورت مقاله در اولویت چاپ قرار نمی گیرد.
  • پس از دریافت نظرات داوران و بررسی آن در هیات تحریریه، در صورتیکه حداقل دو نفر از داوران با محتویات علمی مقاله موافق باشند‏‏‏، مقاله جهت اعمال اصلاحات لازم برای نویسنده/نویسندگان ارسال می‌گردد.
  • پس از دریافت مقاله اصلاح شده از سوی نویسندگان، هیات تحریریه یکی از داوران اصلی مقاله را به عنوان داور هماهنگ‌کننده (تطبیق) انتخاب می‌نماید.
  • در صورت تایید نسخه ویرایش شده توسط داور تطبیق، مقاله به وسیله هیات تحریریه جهت انتشار پذیرفته می شود.