درباره نشریه

نشریه تحقیقات آفات گیاهی به استناد نامه شماره 3/180562 مورخ 1391/9/11 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، دارای اعتبار علمی - پژوهشی است.

این فصلنامه در پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC)  نمایه شده است.