بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ج

چ

  • چراغی، امیر [1] موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان

ح

خ

د

ر

ز

س

ش

ص

ض

ط

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

  • وجودی یکتا، نسیم [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام
  • وطن دوست، امین [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ساری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مازندران، ایران
  • ولی زاده، حسن [1] گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز

ه

ی