کسب رتبه بین المللی

ضمن تبریک به همه همکاران و اعضای هیات تحریریه به استحضار می رساند نشریه تحقیقات آفات گیاهی موفق به کسب رتبه " بین المللی" در ارزیابی سال 1401 از کمیسیون نشریات علمی وزارت عتف شده است.