مقایسه سمیت نیمارین® روی لاروهای شب‌پره مدیترانه‌ای آرد، (Ephestia kuehniella Zell. (Lep.: Pyralidae و شب‌پره هندی، Plodia interpunctella Hübner (Lep.: Pyralidae)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

نگرانی در رابطه با حفظ سلامت و مشکلات محیطی مربوط به کاربرد آفت‌کش‌های شیمیایی در انبارها موجب تمرکز تحقیقات برای پیدا کردن جایگزینی امن با کارایی بالا برای سموم شیمیایی شده‌است. در این تحقیق سمیت نیمارین روی لاروهای شب‌پره مدیترانه‌ای آرد، Ephestia kuehniella و شب‌پره هندی، Plodia interpunctella  مورد بررسی قرار گرفت. برای محاسبه غلظت کشنده پنجاه درصد (LC50)، داده­ها با شیوه پروبیت تجزیه و تحلیل شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که در مورد هر دو آفت بین غلظت نیمارین و حساسیت لارو آفت رابطه مستقیم وجود دارد. اثر‌گذاری سم روی هر دو آفت با گذشت زمان رابطه مستقیم نشان داد و پس از 14 روز میزان مرگ و میر نسبت به 7 روز افزایش یافت. به‌طوری‌که دز کشنده پنجاه درصد شب‌پره آرد پس از هفت روز 4/1 و شب‌پره هندی 12/1 برابر بیش از چهارده روز بود. در مجموع حساسیت هر دو آفت نسبت به سم نیمارین تقریبا برابر و خیلی کم بود به طوری‌که میزان دز کشنده پنجاه درصد برای لاروهای شب‌پره آرد بعد از 7 روز 4252 و بعد از 14 روز 2994 پی‌پی‌ام محاسبه شد. این میزان در مورد شب‌پره هندی به‌ترتیب 4029 و 3581 پی‌پی‌ام بود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation the toxicity of Neemarin® against larvae of the Mediterranean flour moth, Ephestia kuehniella Zell. (Lep.: Pyralidae) and Indian meal moth, Plodia interpunctella Hübner (Lep.: Pyralidae)

نویسندگان [English]

  • N. Moazeni
  • H. Izadi
  • J. Khajeali
چکیده [English]

Concerns over health and environmental problems associated with using synthetic insecticides in storages, have led to an intensification of efforts to find safe, effective and viable alternatives. In this research, susceptibility of larvae ofEphestia kuehniella and Plodia interpunctella was investigated to neemarin. Probit analysis of concentration-mortality data was conducted to estimate the LC50. Our results showed that mortality of the both pests increased as concentration of the insecticide increased. Effectiveness of the insecticide against both pests was proportional to pesticide concentration and time of treatment. It was more effective in 14 than 7 days after treatments. The exposure time was comparatively increased neemarin efficacy against E. kuehniella more than P. interpunctella. In conclusion, susceptibility of both pests to neemarin was the same and relatively low. LC50s of E. kuehniella larvae after 7 and 14 days were 4252 and 2994 ppm, respectively and for P. interpunctella larvae were 4029 and 3581 ppm, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stored pests
  • azadirachtin
  • Botanical insecticides