بررسی اثر مهارکنندگی عصاره ارقام گندم روی فعالیت آنزیم آلفا-آمیلاز گوارشی سوسک کلرادو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

سوسک برگ­خوار سیب­زمینی(Coleoptera:Chrysomelidae) Leptinotarsa decemlineata(Say)، آفت کلیدی سیب­ زمینی در سراسر جهان می­ باشد. باتوجه به اثرات نامطلوب کاربرد آفت­ کش­ های شیمیایی در کنترل این آفت، نیاز به روش­ های جایگزینی برای کنترل این آفات اجتناب­ ناپذیر است. بنابراین هدف ازمطالعه حاضر بررسی اثر عصاره پروتیینی ارقام گندم روی آنزیم آلفاآمیلاز سوسک کلرادو می­ باشد. برای استخراج آنزیم از حشره و عصاره پروتیینی ارقام گندم به ترتیب از آب­ مقطر و NaCl 1/0 مولار استفاده­ شد. نتایج نشان داد که عصاره ­پروتئینی استخراج ­شده از گندم توانایی بالایی برای مهار آنزیم آلفاآمیلاز سوسک کلرادو دارد. سنجش فعالیت آمیلاز در حضور 5 غلظت مختلف از عصاره گندم رقم افلاک و ام­ وی­ هفده، یک روند مهار وابسته به غلظت را نشان­ داد. میزان فعالیت آنزیم آلفا-آمیلاز با استفاده از غلظت­ های 17، 5/8، 25/4، 125/2 و 0625/1 میکروگرم پروتئین عصاره­گندم رقم ام­ وی­ هفده به ­ترتیب 18/30، 74/45، 74/48، 32/58 و 72/60 درصد نسبت به فعالیت آنزیم در غیاب مهارکننده (شاهد) بود. نتایج نشان ­داد که رقم افلاک اثر کمتری در مهار فعالیت آنزیم نسبت ­به رقم ام ­وی­ هفده دارد. در بررسی اثر اسیدیته بر قدرت مهارکنندگی عصاره ­پروتئینی گندم نشان ­داد که بیشترین مهارکنندگی آنزیم در حضور بالاترین غلظت مهارکننده در اسیدیته 5 مشاهده شد. بررسی اثر عصاره روی فعالیت آنزیم در ژل نشان­ داد که شدت باند شاهد در حضور غلظت­ های مختلف از هر دو مهارکننده گندم تغییرکرد و این تغییررنگ باندها وابسته ­به غلظت عصاره استفاده­ شده بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Inhibitory effect of wheat seed cultivars extract s on digestive alpha amylase activity of Colorado potato beetle

نویسندگان [English]

  • E. Borzouei
  • A. R. Bandani
  • A. Moslemi
چکیده [English]

Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata (Say) (Coleoptera: Chyrsomelidae) is a key pest of potato worldwide. Given the adverse effect of the pesticides applied against this pest, alternative method for the pest control is unavoidable. Thus, the aim of the current study was to study the effect of wheat cultivars proteinaceous extract against the beetle α-amylase. The enzyme extraction from the beetle and proteinaceous extract from the wheat seeds were done using distilled water and 0.1 M NaCl, respectively. The results showed that proteinaceous extracts of wheat seeds have great ability to inhibit Colorado potato beetle α-amylase. Enzyme assays in the presence of five concentrations of Aflak and MV-17 wheat seed cultivars showed a dose dependant manner of enzyme inhibition. Remaining activity of the enzyme when concentrations of 17, 8.5, 4.25, 2.125 and 1.06 µg protein of extract were used was 18, 30, 45.74, 48.74, 58.32, and 60.72%, respectively compared to control. The results showed that Aflak cultivar is less effective in the enzyme inhibition than MV-17 cultivar. Studying the effect of pHs on the inhibition showed that the greatest inhibition in the presence of the highest amount of inhibitor was observed at pH 5. Gel assays showed that bands intensity was decreased in the presence of different concentrations of both cultivars extracts and the changes of the bands intensities was dose dependant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Colorado potato beetle
  • α-amylase
  • Wheat seed cultivars extracts