مقایسه‏ شاخص تولید کفشدوزک‏ های Hippodamia variegata و Coccinella septempunctata با تغذیه از شته‏ ی‏ گندم، شته‏ ی‏ مومی کلم و شته‏ ی‏ جالیز در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

یک پارامتر مفید برای به دست آوردن تاثیر هم‏زمان رژیم غذایی و دما، شاخص تولید (Product Index (PI است. بنابراین برای تعیین بهترین شرایط برای پرورش انبوه کفشدوزک‏ های Hippodamia variegata ‏‏ و  Coccinella septempunctata از نظر نوع طعمه و دما، شاخص تولید با سه طعمه، شته‏ ی گندم Schizaphis graminum، شته‏ی مومی کلم Brevicoryne brassicae و شته‏ ی جالیز Aphis gossypii محاسبه شد. هر کدام از تیمارهای رژیم غذایی در دو دمای 26 و 30 درجه‏ سانتی‏گراد و دوره نوری 16:8 (تاریکی: روشنایی) و رطوبت نسبی 5±65 درصد مطالعه شدند. تعداد سنین لاروی در هر شش تیمار (دو دما و سه طعمه) 20 عدد لارو سن یک کفشدوزک بود که هر یک در ظرف پتری، با ابعاد 10×60 میلی‏متر قرار داده شد و با شته ‏‏های (پوره­ های سن سوم) به دست آمده از گیاهان میزبان به طور روزانه تغذیه شدند. حشرات بالغ پرورش یافته در هر تیمار وزن شدند و با استفاده از فرمول  که در آن PIdt: شاخص تولید بر اساس رژیم غذایی و دما، WT: وزن حشرات کامل بر حسب میلی‏ گرم (mg)،T: دوره زمانی رشد ونمو لاروی (روز)، S: درصد بقا، شاخص تولید محاسبه شد. طول دوره لاروی در تیمارهای ذکر شده اختلاف معنی‏ داری در کفشدوزک H.variegata  نشان می‏ دهد در حالی که در کفشدوزک هفت‏ نقطه‏ ای تیمارهای طعمه اختلاف معنی‏ دار داشتند و در تیمار دما فقط در تیمار شته‏ ی جالیز در دماهای مختلف اختلاف معنی‏دار را نشان دادند. وزن حشرات بالغ H. variegata به جز در یک مورد (تیمار شته ‏ی مومی کلم) در سایر موارد با هم اختلاف معنی‏ داری نشان دادند و در کفشدوزک هفت‏ نقطه‏ ای تمامی تیمارها اختلاف معنی ‏داری داشتند. کوتاه ­ترین دوره لاروی در دو کفشدوزک در دمای 30 درجه‏ ی سانتی‏گراد و هنگام تغذیه با شته‏ ی جالیز و طولانی ‏ترین دوره لاروی هنگام تغذیه با شته‏ ی مومی کلم و در دمای 26 درجه‏ ی‏ سانتی‏گراد حاصل شد. بالاترین شاخص تولید در کفشدوزک‏ های H. variegata و C. septempunctata به ترتیب به میزان 03/41 و 12/43 هنگام تغذیه از شته‏ ی جالیز در دمای 30 درجه‏ ی سانتی‏گراد و پایین ‏ترین شاخص تولید به ترتیب به مقدار 01/12 و 31/17 در دمای 26 درجه ‏ی سانتی‏گراد و هنگام تغذیه از شته ‏ی مومی کلم بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study on product index (PI) of lady beetles, Hippodamia variegata and Coccinella septempunctata feeding on wheat green aphid, cabbage aphid and melon aphid under laboratory conditions

نویسندگان [English]

  • M. Mollashahi
  • H. Sabouri
  • M. Sedghi
چکیده [English]

A useful parameter to assess the combined influence of diet and temperature is product index (PI). The objective of this study was to determine which prey species and temperature provide favorable conditions for optimal laboratory propagation of Hippodamia. variegata and Coccinella. septempunctata. For this purpose, product index of above mentioned lady beetles was studied on wheat aphid (Schizaphis graminum), cabbage aphid (Brevicoryne brassicae) and melon aphid (Aphis gossypii) under laboratory conditions. Each diet treatment was monitored at 26°C and 30°C, photoperiod 16L:8D and a relative humidity of 65±5%. The initial number of first instars larvae in each treatment (two temperatures and three preys) was 20. Each beetle larvae was placed in a 60×10 mm plastic Petri-dish and supplied daily with fresh third nymphal instars of aphid (nymphs taken directly hosts foliages) and larval development was observed every 24 h. Adult predators after eclosion in each treatment were weighed using an electronic balance with a resolution to 0.001g. Product index was determined using Pldt = [(log e WT) / T ] × S  where PIdt is the index for production according to diet (d) and temperature (t), WT represents live weight (mg) of adult, T represents larval developmental time (days) and S represents survival percentage. Larval period of mentioned treatments showed significant differences in H. variegata. In the seven spotted ladybeetle, prey treatments were significantly different and in treatment of temperature, only in treatment of the melon aphids, the difference was significant. The weight of adults H. variegata except for one case (the cabbage aphid treatment) showed significant differences and in C. septempunctata all treatments significantly were different. The shortest larval period in both ladybeetles obtained at 30°C when fed on melon aphid and the longest larval period occurred when the cabbage aphid was used for feeding at the temperature of 26°C. The highest production indices, 41.3 and 43.12 were calculated for H. variegata and C. septempunctata fed on A. gossypii at 30°C, respectively. The lowest product index was obtained for H. variegata (12.01) and C. septempunctata (17.31) when beetles larvae were fed on B. brassicae at 26°C.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hippodamia variegata
  • Coccinella septempunctata
  • Product index