دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، اسفند 1390، صفحه 1-66 
مطالعه کمّی تنوع صفات مورفولوژیک پنج جمعیت (Hyalomma anatolicum (Acari: Ixodidae در ایران

صفحه 24-37

اسداله حسینی چگینی؛ عبدالحسین دلیمی اصل؛ محمد عبدی گودرزی