مطالعه کمّی تنوع صفات مورفولوژیک پنج جمعیت (Hyalomma anatolicum (Acari: Ixodidae در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

کنه سخت ‏Hyalomma anatolicum‏ ناقل عوامل عفونت زای مهم حیوان و انسان است. این گونه ‏فراوان ترین ‏پراکندگی را در میان کنه های جنس هیالوما دارد. هیالوما آناتولیکوم ناقل بیماری انگلی حیوانی تیلریوز ‏و بیماری ویروسی ‏انسانی تب خونریزی دهنده کنگو کریمه در ایران است و در بیشتر مناطق کشور انتشار دارد. برخی صفات تاکسونومیک هیالوما ‏آناتولیکوم در کلیدهای تشخیصی کنه­های ایران معرفی شده، اما اندازه­گیری نشده است. هدف از مطالعه حاضر شناسایی صفات مورفولوژیک با ارزش ‏برای افتراق ‏نمونه های نر هیالوما آناتولیکوم با سایر گونه های نزدیک به آن، با استفاده از روش های مورفومتریک است.‏ ‏نمونه های جمع آوری شده کنه در ابتدا با استفاده از چندین کلید شناسایی، به ‏عنوان هیالوما آناتولیکوم ‏تشخیص داده شدند. در مجموع نه صفت کمّی و سه صفت کیفی اندازه گیری ‏شدند. داده های به دست آمده با استفاده از ‏SPSS‏ ‏مورد تحلیل قرار گرفتند و در نهایت به وسیله ابزار ترسیم ماکروسکوپی از نمونه ها تصاویر ‏قلمی تهیه شد.‏آزمون تحلیل واریانس یک طرفه اختلاف معنی­داری را در بین بیشتر صفات کمّی و نیز نواحی مورد مطالعه ‏با یکدیگر ‏نشان داد و تنها در پارامتر نسبت طول شیار جانبی به طول سپر بین نواحی مورد مطالعه ‏اختلاف معنی­داری دیده نشد. ‏مشاهده پارامترهای کیفی، حضور و عدم حضور این صفات را در نمونه های ‏مورد مطالعه مشخص کرد. ‏دامنه و میزان تنوع کمّی صفات مورفولوژیک هیالوما آناتولیکوم برای ‏تشخیص ‏صحیح و تهیه کلید شناسایی این گونه باید در مطالعات بعدی مد نظر قرار گیرند.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quantitative study on morphologic characters in five population of hard tick Hyalomma anatolicum (Acari: Ixodidae) in Iran

نویسندگان [English]

  • A. Hosseini Chegeni
  • A. Dalimi Asl
  • M. Abdigoudarzi
چکیده [English]

The species hard tick, Hyalomma anatolicum is a vector of the important pathogen agents of both animals and humans. This species is the most abundant Hyalomma tick in its geographical zone‎. H. anatolicum is a vector of Thileriosis and Crimean Congo Hemorrhagic Fever (CCHF), an animal protozoan and human viral diseases, respectively, and ‎widely distributed in Iran. Some taxonomic characters on this species was introduced ‎but not measured.‎ The purpose of the present investigation was to identify valuable discriminating characters for ‎male specimens of H. anatolicum with the other closely related species by morphometric‎ methods. Firstly, the collected tick specimens‎ were identified by several Hyalomma identification keys as H. anatolicum. Totally, nine and three quantitative and qualitative parameters, respectively, were measured. The data measurements were analyzed using SPSS for windows and finally the specimens were drawn by the aid of a drawing tube. The one way ANOVA test revealed the presence of significant differences among many quantitative parameters, except lateral groove/scutum length ratio, also all studied regions. The observation of the qualitative parameters showed presence and absence of these characters in all the specimens studied. The amplitude and quantity of morphologic parameters of Hyalomma anatolicum suggested to be considered for correct identification and key preparation of this species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hyalomma anatolicum
  • Iran
  • Morphometric study
  • Quantitative parameters
  • Qualitative parameters
  • Variation