اثرات زیر‌کشـندگی فنازاکوئیـن بر پارامتـرهـای جدول زندگی کنه تارتن دو‌لکه‌ای، (Acari: Tetranychidae) Tetranychus urticae (Koch)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

اثرات کشندگی و زیر‌کشندگی فنازاکوئین روی پارامترهای جدول زندگی Tetranychus urticae Koch در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد. نتایج نشان داد که LC50 و LC30 فنازاکوئین روی کنه تارتن  دو لکه‌ای بعد از 48 ساعت در معرض قرار گرفتن به ترتیب 101 و 2/60 پی پی ام است. در بررسی اثرات زیر‌کشندگی بعد از 48 ساعت در معرض قرار گرفتن با غلظت LC30، زنده‌مانی، تولید نتاج و طول عمر ماده‌های زنده مانده از تیمار تعیین شد. نتایج نشان داد که فنازاکوئین روی تولید نتاج افراد بالغ کاهش معنی‌داری ایجاد می‌کند. ارزیابی جدول زندگی نشان داد که نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm)، نرخ خالص تولید مثل (R0)، نرخ افزایش متناهی (λ) ، میانگین طول یک نسل (T) در ماده‌های تیمار شده در مقایسه با شاهد کاهش معنی‌داری داشت. در حالی که زمان دو برابر شدن جمعیت (DT) افزایش معنی‌داری نشان نداد. نتایج این مطالعه می‌تواند به عنوان نقطه شروعی در تحقیقات بعدی جهت بهبود مدیریت جمعیت‌های T. urticae در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sublethal effects of fenazaquin on life-table parameters of two-spotted spider mite, Tetranychus urticae (Koch) (Acari: Tetranychidae)

نویسندگان [English]

  • M. Gholamzadeh Chitgar
  • M. Ghadamyari
چکیده [English]

Lethal and sublethal effects of fenazaquin were studied on life-table parameters of Tetranychus urticae Koch in laboratory condition. Results showed that LC50 and LC30 of fenazaquin on T. urticae were 101 and 60.2 ppm, respectively. In assessing sublethal effects, mortality, fecundity and longevity of the females that survived from the treatment were determined after a 48 h exposure to LC30 concentration. Results showed that fenazaquin caused significant reductions in fecundity and longevity of the adults. Life table assays indicated that the intrinsic rate of increase (rm), net reproductive rate (R0), finite rate of increase (λ) and mean generation time (T) significantly reduced in the treated females compared with control, while doubling time (DT) significantly increased in the treated female. The results of this study might be seen as a starting point for further research in order to improve the management of T. urticae populations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sublethal effects
  • fenazaquin
  • Tetranychus urticae
  • Life table parameters