کنه های کودزی و خاکزی خانواده های Macrochelidae وPachylaelapidae در منطقه شرق استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

کنه ­های خانواده­ های Macrochelidae و Pachylaelapidae در بالاراسته Parasitiformes  و بالاخانواده Eviphidoidea  قرار دارند. این کنه­ ها بیشترکودزی و خاکزی بوده و دارای زندگی آزاد و جزء شکارگرهای مهم نماتودهای انگل گیاهی، تخم و لارو مگس ­ها بوده و اهمیت ویژه ­ای در کنترل بیولژیک آن­ ها دارند. به منظور بررسی گونه ­های کنه­ های خانواده ­های  Macrochelidae و  Pachylaelapidae در شرق استان گلستان، نمونه ­برداری به روش­های معمول از خاک، کودهای دامی، کمپوست و هوموس طی سال 1388 انجام گرفت، در مجموع 2 جنس و 8 گونه متعلق به خانواده Macrochelidae و 2 جنس و 3 گونه متعلق به خانواده Pachylaelapidae  جمع ­آوری و مورد شناسایی قرار گرفت. در بین آن­ ها یک گونه اولین گزارش از ایران است که با علامت (*) مشخص شده است.
اسامی گونه­ ها به ترتیب خانواده و جنس­ به شرح زیر است:
 
1. Macrochelidae Vitzthum, 1930
Macrocheles glaber (Muller, 1860)
M. merdarius (Berlese, 1889)
M. subbadius (Berlese, 1904)
M. robustulus (Berlese, 1904)
M. muscaedomesticae (Scopoli, 1772)
M. nr. peniculatus Berlese, 1918
Glyptholaspis confusa (Foa, 1900)
G. americana (Berlese, 1888)
 
2. Pachylaelapidae Berlese, 1913
Pachylaelaps karawaiewi Berlese, 1921
P. grandis Koroleva, 1977
Olopachys compositus * Koroleva, 1976

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Coprophage and edaphic mites of the families Macrochelidae and Pachylaelapidae in eastern region of Golestan Province, Iran

نویسندگان [English]

  • V. Zakeri
  • K. Kamali
  • H. R. Hajiqanbar
چکیده [English]

Members of families Macrochelidae and Pachylaelapidae belong to superorder Parasitiformes and are mostly coprophage and edaphic. They are free-living and important predators of plant parasitic nematodes, eggs and larvae of flies. They have a special importance in biological control. In order to identify species of these families in eastern region of Golestan Province, sampling was carried out from soil, compost and dungs during 2009. In this survey two genera and eight species belong to family Macrochelidae and two genera and three species belong to Pachylaelapidae were collected and identified. Among them, one species considered as a new record for Iran, which is marked by an asterisk.
Names of species and families are listed below:
 
1. Macrochelidae Vitzthum, 1930
Macrocheles glaber (Muller, 1860)
M. merdarius (Berlese, 1889)
M. subbadius (Berlese, 1904)
M. muscaedomesticae (Scopoli, 1772)
M. robustulus (Berlese, 1904)
M. nr. peniculatus Berlese, 1918
Glyptholaspis confusa (Foa, 1900)
G. americana (Berlese, 1888)
 
2. Pachylaelapidae Berlese, 1913
Pachylaelaps karawaiewi Berlese, 1921
P. grandis Koroleva, 1977
Olopachys compositus * Koroleva, 1976

کلیدواژه‌ها [English]

  • mite
  • Macrochelidae
  • Pachylaelapidae
  • Edaphic
  • Golestan Province