جداسازی جدایه های بومی باکتری Bacillus thuringiensis از خاک تاکستان های شهرستان سلماس و ارزیابی سمیت آن روی لارو و حشرات کامل (Tribolium castaneum(Herbst) (Coleoptera: Tenebrionidae

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 Bacillus thuringiensis یک باکتری گرم مثبت، اسپورزا و خاکزی است که در سراسر جهان و در بیشتر شرایط آب و هوایی یافت می شود. به دلیل وجود ژن های vip و cry و cyt، این باکتری پروتئین هایی تولید می­کند که به طور اختصاصی آفات مهم محصولات کشاورزی از جمله سخت بالپوشان، بالپولکداران، دوبالان و حتی نماتدها را آلوده و کنترل می­ کند. بدین منظور سمیت 25 جدایه بومی باکتری Bt جداسازی شده از خاک­ های زراعی شهرستان سلماس روی لارو و حشره کامل Tribolium castaneum مورد بررسی قرار گرفتند. جدایه­ های Bt بر اساس روش استات جداسازی شدند. ویژگی­ های مرفولوژیکی کریستال با استفاده از میکروسکوپ نوری مطالعه شد. براساس نتایج، 25 جدایه Bt جداسازی شد و 40 درصد جدایه ­ها دارای کریستال پروتئین دو هرمی بودند. در مرحله حشره کامل این آفت 40 درصد جدایه ­ها و در مرحله لاروی 8 درصد جدایه­ ها به ترتیب تلفاتی بیش از25% و 75% نشان دادند و بطور کلی نتایج نشان داد که باکتری تاثیر قابل توجهی روی لارو و حشره کامل حشرات مورد بررسی داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Extraction of local isolates of Bacillus thuringiensis from vineyard soils in Salmas and evaluation of its toxicity on larva and adults of Tribolium castaneum (Herbst) (Coleoptera: Tenebrionidae)

نویسندگان [English]

  • M. Frouzan
  • H. Nuri
  • M. Rezaei
  • M. Hasanzadeh
چکیده [English]

Bacillus thuringiensis is a gram-positive, spore-forming bacterium and terrcolous with abundant agricultural and scientific attractions throughout the world and are found in most climatic conditions. Due to genes Cyt, Cry and Vip proteins produced by this bacterium that infest and control specific agricultural pests including Lepidoptera, Coleoptera, Diptera, and even nematodes. For this purpose, 25 strains of indigenous Bt. bacteria separated from agricultural soils (Salmas city) and the amount of their toxicity were examined on the larvae and adult of T. castaneum. Bt. isolates based on morphological characteristics were isolated using acetate method. The morphological characteristics of Bt. crystal were studied by light microscopy. 25 isolates of Bt. was isolated and the most commonly isolates were pyramidal shapes. In the adult stage of this pest 40 percent of the isolates and in the larval stage eight percent of isolates were showed more than 25% and 75% losses respectively. General results showed that the bacteria have significant effect on larvae and adult of examined insects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bacillus thuringiensis
  • Strains
  • Toxicity
  • Tribolium castaneum