بررسی پاشش و تزریق ترکیبات شیمیایی و عصاره گیاهی چریش درکنترل پسیل آسیایی مرکبات Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera: Psyllidae) در بلوچستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پسیل آسیایی مرکبات با نام علمیDiaphorina citri Kuwayama (Hem.: Psyllidae) یکی از خطرناک‌ترین آفات مرکبات است و عامل بیماری لکه سبز مرکبات می‌باشد. در این پژوهش برای معرفی بهترین حشره‌کش از دو روش استفاده شد روش اول پاشش حشره‌کش‌های دیمتوات (500 پی‌پی‌ام)، ایمیداکلوپرید (500 پی‌پی‌ام)، ‌هگزافلومورون (کنسالت®) ‌(1000پی‌پی‌ام)، پیری پروکسی فن(آدمیرال®) (2000 پی‌پی‌ام)، فوزالون (1000پی‌پی‌ام) و روغن ولک 1% و عصاره متانولی چریش 1% و روش دوم شامل تزریق با حشره‌کش‌های اکسی‌دی‌متون‌متیل وایمیداکلوپرید به داخل تنه درخت بود. نتایج دو ساله حاکی از این بود که بین نتایج دو سال اختلاف معنی‌داری وجود نداشت، ولی 3 و 7 روز پس از سمپاشی بین تیمارها اختلاف معنی‌داری در سطح 1 درصد مشاهده شد. مقایسه میانگین­ها نشان داد که موثرترین تیمارها در 3 روز پس از سمپاشی مربوط به دیمتوات با 61/77 درصد تلفات و ایمیداکلوپرید با 49/70 درصد تلفات، از کارایی خوبی برخوردار بود. در 7 روز پس از سمپاشی دیمتوات با 55/71 درصد بیشترین درصد تلفات را داشت. در روش تزریق، درصد تلفات اکسی‌دی‌متون‌متیل و ایمیداکلوپرید به ترتیب 14/14 و86/15درصد بود که بین تیمارها اختلاف معنی‌داری وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on spraying and injection of chemical compounds and commercial neem extract on Asian citrus psyllid, Diaphorina citri Kuwayama(Hemiptera: Psyllidae) in Baluchestan

نویسندگان [English]

  • B. Motamedinia
  • M. Morovati
چکیده [English]

Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera: Psyllidae) is one of the dangerous  citrus pests and is the vector of citrus greening disease. For introduction of the most effective insecticide, two methods were carried out in this study. At the first method, dimethoate (500 ppm), imidacloprid (500 ppm), hexaflumaron (1000 ppm), pyriproxifen (Admiral®) (2000 ppm), phosalone (1000 ppm), petroleum olil (Volk®)(1%), Neem extract (1000 ppm) were sprayed. Second method was done with injection of oxydemeton-methyl, imidacloprid to tree trunk. Results showed that there were no significant differences between results of two years experiments (2005-5006), but there were significant differences among treatments in 3 and 7 days after spraying of insecticide at the level of 1%. Three days after spraying of insecticides the highest mortality was obtained for dimethoate (77.61%) and imidacloprid (70.49%). Seven days after spraying of insecticides, dimethoate caused 71.55% mortality. In injection method, oxydemeton-methyl and imidacloprid caused 14.13% and 15.86% mortality, respectively and results showed no significant differences between the treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diaphorina citri
  • spraying
  • injection
  • Neem extract