اثر متیل جاسمونات در مقاومت آنتی بیوزی گندم به شته روسی گندم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش، اثر سه غلظت 01/0، 1/0 و 1 میلی­مولار متیل جاسمونات و شاهد (شامل آب مقطر، اتانول 96% و Tween-20 در روش محلول­ پاشی برگی، آب مقطر و اتانول 96% در روش پرایمینگ بذر) به دو روش مختلف محلول­ پاشی برگی و پرایمینگ بذر روی مقاومت گندم (رقم سرداری) به شته روسی گندم، Diuraphis noxia (Hemiptera: Aphididae) بررسی شد. تجزیه واریانس نشان داد که طول کل دوران پورگی این شته روی گیاهان تیمارشده با غلظت­ های 01/0 و 1 میلی­ مولار متیل جاسمونات در روش محلول­ پاشی برگی به طور معنی­ داری افزایش یافت. از طرف دیگر، در روش پرایمینگ بذر، غلظت 1 میلی­ مولار متیل جاسمونات طول کل دوران پورگی را به طور معنی­ داری افزایش داد. همچنین، دوره قبل از تولید­مثل در روش محلول­ پاشی برگی در غلظت 1/0 میلی­ مولار به طور معنی­ داری نسبت به شاهد طولانی­ تر بود. طول دوره تولید­مثل در همه گیاهان تیمارشده و در هر دو روش به طور معنی­ داری نسبت به شاهد کوتاه ­تر بود.­ از لحاظ طول دوره بعد از تولید­مثل، هیچ اختلاف معنی­ داری بین شاهد و تیمارها در هر دو روش وجود نداشت. با وجود این، در هر دو روش آزمایش، تعداد پوره تولیدشده توسط ماده ­ها در همه گیاهان تیمارشده به طور معنی­ داری نسبت به شاهد کمتر بود. در روش محلول ­پاشی برگی، همه غلظت­ های متیل جاسمونات، طول عمر کل را کاهش داد. همچنین، در روش پرایمینگ بذر، طول عمر کل شته روی گیاهان تیمارشده با غلظت­ های 1/0 و 1 میلی­ مولار متیل جاسمونات به طور معنی­ داری نسبت به شاهد کمتر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of methyl jasmonate in antibiosis resistance of wheat to the Russian wheat aphid

نویسندگان [English]

  • J. Taami
  • L. Dolatti
  • F. Shekari
چکیده [English]

In this investigation, three concentrations of methyl Jasmonate, MeJa (0.01, 0.1 and 1 mM) and the control (distilled water, ethanol 96% and Tween-20 in foliar spray method, distilled water and ethanol 96% in seed priming method) with two different methods of foliar application and seed priming  was  used and their effects on wheat (cv. Sardari) resistance to  the Russian wheat aphid, Diuraphis noxia (Hemiptera: Aphididae), was investigated. Analysis of variance indicated that the total nymphal development time was increased significantly in the 0.01 and 1 mM MeJa treated plants in foliar spray method. In seed priming method, the 1 mM MeJa significantly increased the total nymphal development time. Additionally, the pre-reproductive period was lengthened in plants treated with 0.1 mM MeJa in comparison with the control plants in foliar spray method. Moreover, in both methods, the reproductive period was significantly short on all the treated plants compared to the control plants. There was no significant difference in post- reproductive period between the treatments and the control in the both methods. Further, the mean number of offspring produced per female was significantly less on all treated plants than that on control plants in both methods. Furthermore, all the concentrations of MeJa reduced the total longevity in foliar spray method. In seed priming method, the total longevity was significantly short on 0.1 and 1 mM MeJa treated plants compared to the control plants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antibiosis
  • Diuraphis noxia
  • Methyl jasmonate
  • Wheat