پراکنش فضایی سن بذرخوار کلزا (Nysius cymoides (Hem.: Lygaeidae

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

سن بذرخوار Nysius cymoides تقریباً همزمان با برداشت محصول در مزارع کلزای بیشتر مناطق کشور در جمعیت قابل توجه پدیدار می‌شود. به‌منظور تعیین پراکنش فضایی مراحل مختلف رشدی سن بذرخوار، از جمعیت سن در مزرعۀ کلزا واقع در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بروجرد طی سال‌های 1385 و 1386 آماربرداری شد. از بیست تا بیست و پنج نقطة مزرعه به‌طور تصادفی هفته‌ای دوبار به‌کمک لولۀمکش (آسپیراتور) از درون کادر لبه‌دار 25 سانتی متر مربعی نمونه‌برداری شد. نمونه‌های هر نقطه درون الکل به آزمایشگاه منتقل و به‌تفکیک تخم، سنین مختلف پورگی و حشرات کامل نر و ماده شمارش شد. الگوی پراکنش فضایی مراحل نابالغ و حشرات کامل سن بذرخوار به دو روش قانون نمایی تایلور و رگرسیونی ایوائو تعیین شد. نتایج نشان داد که پراکنش مراحل مختلف زیستی سن بذرخوار در مزارع کلزا مطابق هردو روش در بیشتر موارد از نوع کپه­ای بوده، ولی با قانون نمایی تایلور برازش بهتری نشان داد. مدل رگرسیونی واریانس- میانگین در دو روش متفاوت بود. در تراکم‌های کم، روش ایوائو اندازة نمونه را در تمام مراحل زیستی مورد مطالعه بسیار زیاد و یا منفی برآورد کرد که قابلیت کاربرد ندارد. به‌طور کلی در تعیین پارامترهای پراکنش فضایی و برآورد اندازة نمونة ثابت سن N. cymoides روش تایلور بهتر از روش ایوائو بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial distribution of the canola false chinch bug, Nysius cymoides (Hem.: Lygaeidae)

نویسندگان [English]

  • J. Mohaghegh
  • M. Amir-Maafi
  • Sh. Shahrokhi
  • A. Pirhadi
چکیده [English]

The false chinch bugs, Nysius cymoides appears in many canola fields of the country at harvesting time. Spatial distributions of different stages of the bug were studied in canola fields of the Broojerd Agricultural Research Station during years 2006-2007. Twenty to twenty five samples were randomly taken via an aspirator from a 25 cm2 rimmed-quadrate twice a week. Each sample was kept in alcohol and carried to the laboratory for counting number of eggs, different nymphal instars and adult females and males. Spatial distribution pattern of each stage was determined by both Taylor’s power law and Iwao’s regression method. Aggregated pattern was detected by both models for most immature stages and adults. However, the data showed a better fit to Taylor’s model. Both methods demonstrated different patterns for variance-mean model. Iwao’s method predicted larger or negative sample size for low densities of the bug, which is inapplicable. Overall, Taylor’s power law had a better estimation of spatial distribution parameters and predicted smaller sample size than those of Iwao’s regression method for N. cymoides.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sampling
  • Spatial distribution
  • Taylor’s power law
  • Iwao’s regression method
  • Nysius cymoides