دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، اسفند 1394 
پراکنش فضایی سن بذرخوار کلزا (Nysius cymoides (Hem.: Lygaeidae

صفحه 13-23

جعفر محقق نیشابوری؛ مسعود امیرمعافی؛ شهرام شاهرخی خانقاه؛ احمد پیرهادی