تاثیر ترکیبی اسانس پوست پرتقال با دو کنه کش شیمیایی اسپیرودیکلوفن و پروپارژیت علیه ماده های بالغ کنه تارتن دولکه ای (Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در سال های اخیر استفاده از اسانس­ های گیاهی به عنوان ترکیبات طبیعی برای حفاظت از محصولات و کاهش آلودگی ­های زیست­ محیطی مورد توجه قرار گرفته ­است. در تحقیق حاضر سمیت تنفسی و تماسی اسانس پوست پرتقال Citrus sinensis و اثر تماسی مخلوط اسانس با دو کنه ­کش اسپیرودیکلوفن و پروپارژیت علیه ماده‌های کنه تارتن دولکه­ ای Tetranychusurticae مورد بررسی قرار گرفت. اسانس­ گیری از پوست تازه پرتقال دزفول به روش تقطیر با بخار آب انجام شد. مقادیر غلظت کشنده متوسط (50LC) اسانس پوست پرتقال در حالت تنفسی و تماسی به ­ترتیب 75/48 میکرولیتر بر لیتر هوا و 48/11 میکرو­گرم بر سانتی­ متر مربع برآورد شد. مقایسه سمیت تماسی اسانس با دو ترکیب شیمیایی نشان داد که T. urticae به اسپیرودیکلوفن (50LC برابر با 76/2میکرو­گرم بر سانتی­ متر مربع) نسبت به اسانس حساس­ تر است، در حالی که پروپارژیت (50LC برابر با 51/28 میکرو­گرم بر سانتی­متر مربع) کارایی کمتری داشت. همچنین تلفات مخلوط دزهای 25 LCاسانس پوست پرتقال و پروپارژیت در مقایسه با تلفات مورد انتظار مجموع آن­ها (50%)، 45 درصد و در مورد مخلوط اسانس با اسپیرودیکلوفن 66/96 درصد بود. بر اساس عامل (Cotoxicity coefficient (CTC، مخلوط اسانس پوست پرتقال با پروپارژیت و اسپیرودیکلوفن به­ ترتیب، اثر آنتاگونیستی و سینرژیستی نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of mixture of orange peel essential oil with two chemical acaricides, spirodiclofen and propargite against adult females of Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae)

نویسندگان [English]

  • S. E. Shafiei
  • Kh Talebi-Jahromi
  • Q. Sabahi
چکیده [English]

Recently, the use of plant essential oil as natural compound for protecting crops and decreasing environmental pollutions has been considered. In this study, contact and fumigant toxicity of peel essential oil of Citrus sinensis singly and in combination with spirodiclofen and propergite were evaluated against adult females of two-spotted spider mite, Tetranychus urticae. Median lethal concentration (LC50) values of essential oil of orange peel in the contact and fumigant toxicity assay, were 11.48 μg/cm2 and 48/75 μl/l air, respectively. Contact toxicity of C. sinensis essential oil in comparison with the two chemical compounds showed that T. urticae was more sensitive to spirodiclofen (LC50= 2.76 μg/cm2) than the essential oil, while propargite was less efficient (LC50= 28.51 μg/cm2). Furthermore, mixture of propargite and essential oil of orange peel (both at LC25) showed a mortality less than the total expected mortality (50 %). In contrast, mortality of LC25 of spirodiclofen mixed with C. sinensis essential oil was much higher than that of the total expected mortality (96.66 %). According to co-toxicity coefficient (CTC) factor, mixtures of C. sinensis essential oil with propargite and spirodiclofen, exhibited antagonistic and synergistic effects, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Peel essential oil of Citrus sinensis
  • two-spotted spider mite
  • Spirodiclofen
  • propargite
  • Synergist