بررسی کارآیی کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri در کنترل جمعیت بالشک مرکبات (Pulvinaria aurantii)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

بالشک مرکبات (Pulvinaria aurantii) از مهم‌ترین آفات مرکبات در شمال ایران است و موجب خسارت اقتصادی روی این محصول می‌شود. در حال حاضر تنها راه کنترل این آفت در جلوگیری از خسارت آن، کاربرد سموم شیمیایی می‌باشد. استفاده از دشمنان طبیعی کارا و موثر در قالب مبارزه بیولوژیک دارای اهمیت ویژه‌ای در کنترل این آفت می‌باشد. این تحقیق با هدف تعیین میزان تغذیه کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri از بالشک مرکبات و زمان رهاسازی آن روی نهال های نارنج آلوده به بالشک مرکبات در اسکرین هاوس (گلخانه با پوشش توری) و درختان پرتقال تامسون در باغ مرکبات در سه آزمایش جداگانه و در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. نتایج نشان داد که یک جفت کفشدوزک کریپتولموس قادر بودند به‌طور متوسط از 35 کیسه تخم بالشک مرکبات در طول یک ماه تغذیه کند. مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که بهترین تیمار در این آزمایش‌ها، دو نوبت رهاسازی کفشدوزک کریپتولموس (یک نوبت همزمان با شروع تخم ریزی بالشک مرکبات و یک نوبت دیگر در اوج تراکم کیسه‌های تخم آن) در کنترل جمعیت بالشک مرکبات در مقایسه با سایر تیمارها بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on efficiency of Cryptolaemous montrouzieri Mulsant for control of Pulvinaria aurantii Cockerell

نویسندگان [English]

  • S. Aghajanzadeh
  • M. F. Halagisani
  • E. Gholamian
چکیده [English]

     Orange pulvinaria scale, Pulvinaria aurantii Ckll., is one of the most important pest on citrus in north of Iran. At present, the farmers use chemical control methods to prevent crop losses by the pest. Using effective natural enemies has a special importance in controlling of this pest. The present investigation was conducted to determine the efficacy of coccinelid beetle, Cryptolaemus montrouzieri Muls. (Col.: Coccinellidae), and it's releasing time against orange pulvinaria scale in screen house and citrus orchard. The treatments were conducted in three different experiments with a completely randomized design. The result revealed that the feeding rate of adult coccinelid beetle (each pair) from ovisac of orange pulvinaria scale was 35 in a month. The result indicated that the best treatment in these experiments was twice ladybird beetle releases (one pair in the beginning of oviposition and another in the peak of egg sacs) in controlling the population of this pest.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citrus
  • biological control
  • ladybird
  • Cryptolaemou montrouzieri