ترجیح طعمه توسط کفشدوزک شکارگر Oenopia conglobata و تاثیر پیشینه تغذیه در میزان استفاده حشرات کامل شکارگر از پسیل پسته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

کفشدوزک Oenopia conglobata یکی از مهم­ ترین شکارگرهای فعال پسیل پسته در باغ­ های پسته است. میزبان ­ها و یا طعمه ­های جایگزین، نقش مهمی در پایداری جمعیت یک دشمن طبیعی در طبیعت دارند. در این بررسی رجحان غذایی لارو سن چهار و حشرات ماده و نر این کفشدوزک نسبت به مهم­ ترین طعمه­ های موجود در باغ پسته یعنی پوره و حشره کامل پسیل پسته، شته سیاه باقلا، شته یونجه و همچنین تخم شب­ پره آرد به همراه گرده ذرت به عنوان طعمه آزمایشگاهی در 10 تکرار و در 24 ساعت مورد بررسی قرار گرفت. برای مقایسه میزان تغذیه این کفشدوزک از پسیل­ پسته نسبت به سایر طعمه­ ها از ضریب منلی استفاده شد. جهت تعیین نقش سابقه تغذیه بر میزان تغذیه از پسیل، پرورش این کفشدوزک با استفاده از طعمه­ های ذکر شده انجام شد و میزان تغذیه حشرات کامل کفشدوزک ­های پرورش داده شده روی طعمه­ های مختلف با پوره پسیل­ پسته مقایسه شد. نتایج نشان داد که لارو و حشرات کامل این کفشدوزک، پوره پسیل­ پسته را به سایر طعمه­ ها ترجیح می­ دهند و به­ ترتیب به میزان 52/1 ±87 و 74/1 ±5/85 درصد از پوره پسیل­ پسته تغذیه کردند. همچنین مشخص شد حشرات بالغ کفشدوزک­ های پرورش یافته روی پسیل پسته، دارای رژیم پسیل­ خواری بیشتری (512/0 ± 2/99 درصد) نسبت به کفشدوزک ­های پرورش یافته روی سایر طعمه­ ها بودند. نتایج نشان داد که پسیل پسته طعم ه­ای مناسب برای این کفشدوزک است ولی به لحاظ سهولت و هزینه پرورش، بهترین طعمه برای پرورش انبوه این کفشدوزک در انسکتاریوم شته سیاه باقلا است که از لحاظ ترجیح غذایی در رتبه دوم قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prey preference of Oenopia conglobata and the effect of previous feeding on consumption rate of the adult predator on pistachio psylla

نویسندگان [English]

  • H. Zohdi
  • R. Hosseini
  • A. Sahragard
  • A. H. Mohammadi
چکیده [English]

      Oenopia conglobata is an important active predator of pistachio psyllid in pistachio orchards. Alternative host or prey has an important role in the stability of natural enemies population in nature. In this study, prey preference of 4th larval instar, male and female of O. conglobata  were examined in 10 replications. Nymphs and adults of Agonoscena pistaciae, Aphis fabae, Aphis gossypii and eggs of Ephestia kuehniella with corn pollen were used as preys. In order to study the effects of these preys on consumption rate of adult stage of O. conglobata when feeding only on the common pistachio psylla, it was reared on each diet separately and the feeding percentage was determined after 24 hours. The results showed that the larvae and adults of this predator prefer nymphs of pistachio psylla to other preys. They fed 87±1.52 and 85.5± 1.74 % of psyllid nymphs, respectively. The Manly preference index in the prey-preference test on different diets also showed more preference to nymphs of pistachio psylla compared to other diets. Those predators reared on psylla had more consumption rate on pistachio psylla nymphs (99.2±0.512 %) than to other preys. The results showed that O. conglobata preferred common pistachio psylla to other preys and the common pistachio psylla is a suitable prey for rearing of this predator, but due to feasibility and rearing expenses, A. fabae as a second prey is the most favourable prey for rearing of O. conglobata for biological control of A. pistaciae.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prey preference
  • Oenopia conglobata
  • Agonoscena pistaciae
  • Aphis fabae
  • Aphis gossypii