ارزیابی مقاومت سه رقم برنج تراریخته حاوی ژن cry1Ab به کرم سبز برگ خوار برنج (Naranga aenescens Moore (Lep.: Noctuidae

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

کرم سبز برگ خوار برنج Moore Naranga aenescens یکی از آفات برنج محسوب می شود و تغذیه لارو از برگ منجر به کاهش سطح فتوسنتز کننده و در نتیجه کاهش بازده گیاه می شود. تقریبا نیمی از سموم مصرفی در مزارع برنج علیه بال پولک داران استفاده می شود. امروزه ایجاد ارقام تراریخت برنج با ژن باکتری Bt یک روش معمول برای ایجاد مقاومت گیاهان در برابر هجوم حشرات آفت می باشد. در این تحقیق، برنج های تراریخته خزر، ندا و نعمت از نظر میزان مقاومت به کرم سبز برگ خوار برنج در شرایط گلخانه بررسی شد. برای لاروهای سنین اول 10 عدد لارو و برای لاروهای سنین سوم 5 عدد لارو در هر برگ (4 برگ در هر بوته، 3 بوته از هر رقم) رهاسازی شدند و تلفات تا چهار روز بعد از آلوده سازی، بررسی شد. نتایج بین ارقام تراریخته و شاهد از نظر میزان تلفات لاروهای سن اول و سوم و تغذیه لاروهای سن سوم آفت اختلاف معنی داری نشان داد. میزان تلفات لارو سن اول و سوم در ارقام تراریخته خزر، ندا و نعمت تا چهار روز پس از آلوده سازی افزایش معنی داری یافت و به حدود 100 درصد رسید. در صورتی که میزان تلفات برای هر دو سن لاروی در همین زمان در ارقام شاهد کمتر از 10 درصد بود. رقم های خزر، نعمت و ندا تراریخته به طور میانگین با 6، 9 و 11/8درصد تغذیه از سطح برگ و رقم های خزر، نعمت و ندا شاهد به ترتیب با میانگین 42/6 ، 46/6 ، 51/1درصد صدمه به وسیله لارو سن سوم در دو گروه مجزای آماری قرار گرفتند. نتایج این آزمایش نشان دهنده سطوح بالایی از مقاومت برنج های تراریخته در برابر کرم سبز برگ خوار برنج بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Resistance assessment of three cry1Ab Transgenic Rice varieties against Naranga aenescens Moore (Lep.: Noctuidae) (Text in Persian)

نویسندگان [English]

  • A. Yahyapur
  • A. Khani
  • M. Sattari
  • M. Amoo-Oughlou Tabari
  • M. Salari
چکیده [English]

Phyllophagous larvae of Naranga aenescens، a one of the most important pest of rice، causing a severe reduction in photosynthetic area and plant yield. Fifty percent of insecticides employed in rice fields are targeted at lepidopteran insects. Transformation of rice with Bt genes is a common approach to confer resistance to insect infestations. In this study، three transgenic varieties، Khazar، Neda and Nemat، were studied for the resistance to N. aenescens larvae in greenhouse condition. Larval mortality and feeding، were significantly different between transgenic and non-transgenic varieties. Mortality rate of first and third larval instars was about 100% in the transgenic varieties four days after infestation. However، the rate of larval mortality was less than 10% in the non-transgenic varieties at the same time. The leaf area consumption by third larval instars of Naranga aenescens in transgenic varieties، Khazar، Nemat and Neda were 6، 9 and 11.8% witch were significantly less than the nontransgenic varieties with 42.6، 46.6 and 51.1% damage respectively. The transgenic varieties showed high levels of resistance to N. aenescens larvae.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Endotoxin
  • Transgenic rice
  • Rice green semilooper
  • Mortality
  • cry1Ab gene