بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های مختلف کفشدوزک (Cryptolaemus montrouzieri Mulsant (Coleoptera: Coccinellidae در استان مازندران با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

     کاربرد موفقیت آمیز عوامل کنترل بیولوژیک و استقرار مناسب جمعیت ­های آن­ ها در مناطق مختلف نیازمند آگاهی از جنبه­ های مختلف زیستی این گون ه­ها است. کفشدوزک Cryptolaemusmontrouzieri موثرترین دشمن طبیعی شپشک ­های آردآلود در باغ‌های مرکبات و چایکاری­ های استان مازندران است. هدف این تحقیق توصیف تنوع ژنتیکی این گونه با استفاده از نشانگر RAPD در هشت جمعیت طبیعی و دو جمعیت پرورش تجارتی آن بود. در آزمایش‌ها از 22 آغازگر ده نوکلئوتیدی RAPD استفاده شد. پس از بهینه سازی شرایط واکنش PCR (دمای اتصال °C 38 بمدت یک دقیقه) و انجام آزمایش­ ها روی تمام جمعیت ­ها، محصولات با استفاده از ژل آگارز دو درصد الکتروفورز شدند. این آغازگرها در مجموع 434 نوار قابل امتیازدهی تولید کردند که 334 نوار (9/76 درصد) چند شکلی نشان دادند. شباهت ژنتیکی میان جمعیت­ ها از 48/0 (جمعیت های تنکابن و فریدونکنار) تا 78/0 (جمعیت های چالوس و اینسکتاریوم بهشهر) متغیر بود. در نتیجه گروه­ بندی جمعیت‌ها با روش UPGMA و با استفاده از نرم افزار NTSYS-PC، جمعیت ­های مورد بررسی در دو گروه دسته­ بندی شدند. در گروه اول جمعیت­ های بابلسر، رامسر، ساری، تنکابن، چالوس و نمونه‌ی انسکتاریوم بهشهر قرار داشته و گروه دوم شامل جمعیت­ های جمع­ آوری شده از شهرهای قائمشهر، سوادکوه و فریدون­کنار به همراه نمونه‌ی انسکتاریوم بابل بود. بر مبنای ضریب تفکیک دندروگرام حاصل، جمعیت­ های مورد مطالعه تمایز متوسطی داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genetic diversity of mealybug ladybird, Cryptolaemus montrouzieri Mulsant (Coleoptera: Coccinellidae) populations in Mazandaran province by RAPD marker

نویسندگان [English]

  • S. Bamehr
  • M. Mohammadi Sharif
  • A. Hadizadeh
  • J. Karimi
چکیده [English]

     Information on the various biotic aspects of biological control agents is basic need for their successful application and appropriate establishment of their populations. Cryptolaemus montrouzieri is the major natural enemy of mealybugs in citrus orchards and tea plantation of Mazandaran Province. The objective of this research was to describe the genetic diversity of eight natural and two commercial reared populations of this biological control agent by using RAPD marker. Twenty two 10-mer primers were used for the assays. After optimizing the PCR conditions (annealing temperature at 38 °C for one minute) and conducting the experiments on all populations, the PCR products were electrophoresed in a 2% agarose gel. The primers generated a total of 434 score-able bands, of which 334 (76.9%) displayed polymorphism. Genetic similarity of the populations ranged from 0.48 (between Tonekabon and Freydunkenar populations) to 0.78 (Chalus and Behshahr insectarium populations). The populations were clustered into two distinct clades by UPGMA method using NTSYS-pc software. Babolsar, Sari, Ramsar, Tonekabon, Chaluos and one reared (Behshahr insectarium) populations were classified in one clade and Ghaemshahr,  Savadkooh, Freydunkenar and another reared (Babol insectarium) populations were clustered in a different clade. A moderate differentiation was resulted amongst the populations based on dendrogram coefficient. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Genetic structure
  • Molecular markers
  • biological control
  • Mazandaran province