تنوع ژنتیکی شته جالیز Hemiptera: Aphididae ) Aphis gossypii) در شرق استان گیلان و غرب استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

شته جالیز  Aphis gossypii Gloverاز خانواده Aphididae و راسته Hemiptera آفتی چندین­ خوار و دارای انتشار جهانی است که سبب خسارت به محصولات مهم اقتصادی می ­شود. به منظور بررسی و ارزیابی تنوع ژنتیکی جمعیت­ های شته جالیز در بعضی از نواحی شمالی ایران از نشانگر مولکولی RAPD استفاده شد. DNA نمونه ­ها از 3 منطقه در غرب مازندران و 4 منطقه در شرق استان گیلان استخراج و با استفاده از واکنش زنجیره­ای پلیمراز با 18 آغازگر تصادفی تکثیر شد. در این مطالعه، آغازگرهای مورد استفاده 275 باند چندشکل و به­ طور متوسط 277/15 باند به ازای هر آغازگر، تولید کردند. تشابه و فاصله ژنتیکی محاسبه شده بر اساس شاخص نی (به ترتیب 824/0 و 193/0)، میزان تشابه ژنتیکی بالایی را در بین گروه ­های­ بال­ دار و بی­ بال نشان داد. علاوه بر این، آنالیز داده­ ها تنوع ژنتیکی درون جمعیتی زیادی را در گروه­های بی­ بال نسبت به گروه های بال­دار نشان می­ دهد. با استفاده از تجزیه خوشه ­ای به روش UPGMA و ضریب تشابه جاکارد، افراد مورد مطالعه در 5 گروه اصلی گروه بندی شدند و افراد بال­ دار و بی­ بال در گروه­ های مجزایی قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genetic variation of Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae) in eastern Guilan and western Mazandaran provinces (Iran)

نویسندگان [English]

  • Z. Kheyrollahi
  • R. Hosseini
  • S. Aghajanzadeh
  • B. Golein
چکیده [English]

Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae) is a polyphagus pest worldwide. It causes severe damage to numerous economically important crops. Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD) markers were used to evaluate genetic variation among different populations of Aphis gossypii in some parts of North of Iran. DNA was extracted from individual aphids collected from (3 regions in western Mazandaran and 4 regions in eastern Guilan provinces, North of Iran) and amplified in PCR reactions using eighteen random primers. Random primers produced 275 polymorphic bands, an average of 15.277 informative markers per primer. Genetic identity and distance obtained using Nei’s index (0.824, 0.193 respectively), show a high genetic similarity and a low genetic distance among winged and the wingless groups. Moreover, data analysis revealed a significant genetic diversity within wingless individual aphids rather than winged ones. Individuals were clustered using UPGMA method and Jacard similarity index. They were grouped in five main groups while wingless and winged individuals were distributed in different groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cotton aphid
  • Host-plant
  • Polymorphism
  • Genetic variation
  • RAPD markers