دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، خرداد 1392 
مدل‌سازی زیست‌خوان پسیل آسیایی مرکبات، (Diaphorina citri Kuwayama (Hem.: Psyllidae، در ایران

صفحه 45-58

محمدرضا لشکری؛ احد صحراگرد؛ شهاب منظری؛ رضا حسینی؛ دلارام عرفان فر