اثرات جنبی چند عصاره گیاهی و آفت کش تیامتوکسام بر پارامترهای زیستی بالتوری سبز معمولیChrysoperla carnea (Stephens) (Neu.: Chrysopidae) در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

یکی از دشمنان طبیعی مهم حشرات آفت، بالتوری سبز معمولی، (Chrysoperla carnea (Neuroptera: Chrysopidae، است. در این پژوهش اثرات جنبی عصاره­ های ریشه روناس (Rubia tinctorum L.) بذر شوید (Aniethum graveolens L.) و بذر باریجه (Ferula gummosa Boiss) و حشره‌کش تیامتوکسام روی پارامترهای زیستی بالتوری سبز، به عنوان شکارگر پسیل معمولی پسته، Agonoscena pistaciae،در دمای 2 ± 25 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 5 ± 65 درصد و دوره‌ی روشنایی و تاریکی مشخص (8 : 16) بررسی شد. در این بررسی، لارو سن اول به روش برج پاشش تیمار شد. اثر عصاره‌ها و حشره‌کش تیامتوکسام روی دوره لاروی، سن 1، دوره پیش از بلوغ و طول عمر حشرات کامل معنی‌دار بود. حشره‌کش تیامتوکسام بیش­ترین مرگ و میر را در دوره لارو سن دوم و شفیرگی ایجاد کرد. نتایج نشان داد که عصاره ­ها نسبت به شاهد و آفت­ کش اثر مثبت روی مراحل رشدی پیش از بلوغ و گاهی اثر منفی روی مرحله بلوغ بالتوری سبز داشت. بنابراین اثر آفت­کش در مراحل ابتدایی رشد بیش­تر بود و با گذشت زمان اثر آن کاهش یافت. با نگرش به این­که عصاره ریشه روناس طول دوره ­های رشدی پیش از بلوغ را کاهش داده و تعداد تخم به ازای هر ماده را همچون شاهد نسبت به آفت­ کش و باریجه افزایش داد؛ بنابراین در راهبرد مدیریت آفات به عنوان یک گزینه مناسب سازگار برای بالتوری سبز در کنترل پسیل پسته پیشنهاد می­ شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The side effects of several plant extracts and thiamethoxam on biological parameters of common green lacewing Chrysoperla carnea (Stephens) (Neu.: Chrysopidae) under laboratory conditions

نویسندگان [English]

  • M. Khajehoseini
  • M. A. Samih
  • K. Mahdian
  • A. Alizadeh
چکیده [English]

One of the most important natural enemies of pests is common green lacewing Chrysoperla carnea (Stephens) (Neu.: Chrysopidae). The side effects of plant extracts from root of madder (Rubia tinctorum L.), seeds of dill (Aniethum graveolens L.) and seeds of Galbanum (Ferula gummosa Boiss.) and thiamethoxam were evaluated on biological parameters of C. carnea as Agonoscena pistaciae predator, at 25± 2, 65± 5% RH and 16:8 (L: D) photoperiod. The first instar larvae were assayed using Potter Spray Tower method. There was a significant effect of thiamethoxam and extracts on first instar larval period and adult's longevity. Thiamethoxam caused maximum mortality in second instar larvae and prolonged pupal period. Results showed that the extracts compared to control and pesticide had positive effects on developmental stages, and sometimes had a negative effect on adult green lacewing. So in the early stages of growth, effect of pesticide was high but gradually reduced. With the attitude that the root extract of R. tinctorum reduced developmental time and increased number of eggs per female as in the case of control, pesticide and F. gummosa, hence in pest management strategy, R. tinctorum is proposed as a compatible method in green lacewing and pistachio psylla interaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chrysoperla carnea
  • Agonoscena pistaciae
  • Thiamethoxam
  • Biology
  • plant extracts