تاثیر پیروپیروکسی فن بر آنزیم های سم زدا و موثر در متابولیسم حدواسط بید آرد (Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تنظیم کننده های رشد حشرات (IGRs) ترکیباتی هستند که در فیزیولوژی رشد حشرات به ویژه فرایند جلداندازی اختلال ایجاد کرده و کنترل موثری را علیه آفات محصولات کشاورزی ایجاد می­ کنند در این بررسی غلظت­ های زیر­­کشنده تنظیم­ کننده رشد حشرات، پیروپیروکسی­فن، پس از آزمون مقدماتی تهیه و روی لاروهای سن آخر شب­پره Ephestia kuehniella تیمار شدند تا تاثیر آن­ ها روی برخی از آنزیم ­های سم­ زدا و موثر در متابولیسم حدواسط مشخص شود. پس از تعیین دوز کشنده 72/45 میکروگرم بر میلی لیتر، لاروهای تیمار شده با استون به عنوان شاهد و دوزهای 5، 15 و 30 میکروگرم بر میلی­ لیتر پیروپیروکسی­فن در دو بازه زمانی 24 و 48 ساعت پس از تیمار به طور تصادفی انتخاب شدند تا فعالیت آنزیم ­های استراز عمومی، گلوتاتیون اس-ترانسفراز، اسید و آلکاین فسفاتاز، آلانین و آسپارتات آمینو ترانسفراز و لاکتات دهیدروژناز تعیین شوند. با استفاده از دو سوبسترای آلفا-نفتیل استات و بتا-نفتیل استات مشخص شد که با افزایش غلظت پیروپیروکسی­فن فعالیت استراز عمومی به­ طور معنی­ داری افزایش یافت به صورتی که لاروهای تیمار شده با غلظت 30 میکروگرم بر میلی­ لیتر بیش­ترین فعالیت استراز عمومی را در هر دو بازه زمانی نشان دادند. وضعیت مشابهی نیز در مورد گلوتاتیون اس-ترانسفراز با استفاده از دو معرف CDNB و DCNB مشاهده شد. در مورد اسید و آلکالین فسفاتاز بیش­ترین و کم­ترین فعالیت آنزیمی به ترتیب در شاهد و تیمار 30 میکروگرم بر میلی ­لیتر پیروپیروکسی­فن مشاهده شد. در مورد آلانین و آسپارتات آمینو ترانسفراز و لاکتات دهیدروژناز نیز نتایجی مشابه اسید و آلکالین فسفاتاز مشاهده شد. نتایج حاضر نشان می­ دهند که با افزایش غلظت پیروپیروکسی­فن روی لاروهای تیمار شده فعالیت آنزیم ­های سم ­زدا افزایش یافت تا کم­ترین تاثیر آفت­ کش تیمار شده روی فیزیولوژی داخلی بدن لارو ایجاد شود ولی با وجود این پیروپیروکسی­فن مداخله معنی­ داری در آنزیم ­های موثر در متابولیسم حدواسط لاروهای E. kuehniella ایجاد کرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Pyriproxyfen on detoxifying and intermediary enzymes of Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae)

نویسندگان [English]

  • M. Sharifi
  • A. A. Kosari
  • A. Zibaee
  • J. Jalali Sendi
چکیده [English]

The insect growth regulators (IGRs) are compounds that interfere with growth physiology, particularly ecdysis and have an effective control against agricultural insect pests. Sublethal concnetrations of an insect growth regulator, pyriproxyfen, were prepared after bracketing test and were treated on last larval instars of Ephestia kuehniella to find their effects on detoxifying enzymes and those involving in intermediary metabolism. Treated larvae by aceton as control and others treated by 5, 15 and 30 µg/ml of pyriproxyfen were randomly choose after  24 and 48 hours post-treatment for enzymatic analysis including general esterases, glutathione S-transferases, acid and alkaline phosphatases, alanine and apartate aminotransferases as well as lactate dehydrogenase. By using α- and β-naphtyl acetate as substrates, activities of general esterases increases along with increasing of pyriproxyfen concentrations in both time intervals. Similar results were obtained regarding GSTs by using CDNB and DCNB. The lowest and the highest acid and alkaline phosphatses activities were found in control and treated larvae by 30 µg/ml of pyriproxyfen. Similar results were observed in case of alanine- and aspartate aminotransferase as well as lactate dehydrogenase. These results demonstrate that higher concentrations of pyriproxyfen increased activities of detoxifying enzymes to decrease effect of pesticide on larval physiological processes but pyriproxyfen statistically intervene in activities of enzymes involved in intermediary metabolism of E. kuehniella.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pyriproxyfen
  • Ephestia kuehniella
  • Intermediary metabolism