معرفی کنه های پیش استیگمای (Acari: Trombidiformes: Prostigmata) جمع آوری شده از روی درختچه های تمشک در حوزه مرکزی استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در بررسی فون کنه­ های پیش­ استیگمای درختچه ­های تمشک حوزه مرکزی استان گیلان طی سال­ های 1389-1388 تعداد 28 گونه متعلق به 26 جنس و 17 خانواده از روی این درختچه­ ها جمع ­آوری و شناسایی شدند که گزارش ­های جدید برای فون استان گیلان و ایران به­ترتیب با * و ** مشخص شده­ اند. درصد فراوانی کنه ­های پیش­ استیگما جمع­ آوری شده از میان­ استیگمایان کمتر ولی از سایر راسته­ های کنه­ های جمع ­آوری شده بیشتر بود. فهرست گونه ­های شناسایی شده به­ ترتیب خانواده به­ شرح زیر است:
 Tarsonemidae: Tarsonemus sp.; Raphignathidae: Raphignathus hecmatanaensisKhanjani & Ueckermann, 2003; Stigmaeidae: Stigmaeus pilatus* Kuznetzov, 1978, Zetzellia mali* (Ewing) Summers, 1960; Cunaxidae: Coleoscirus buartus Den Heyer, 1980*, Cunaxoides sp.*; Tetranychidae: Tetranychus urticae Koch, 1836, Bryobia rubriculus* (Schenten, 1857), Panonychus citri (McGregor), 1916, Oligonychus bicolor (Banks, 1894); Tydeidae: Tydeus sp., Brachytydeus sp.; Tenuipalpidae: Cenopalpus irani Dosse, 1971, Brevipalpus obovatus Donnadieu, 1875; Anystidae: Anystis wallacei** Otto, 1992, Anystis baccarum (Linneus, 1886); Bdellidae: Spinibdella cronini (Baker & Balock, 1944); Eupalopsellidae: Eupalopsellus trudis**Summers, 1960; Camerobiidae: Neophyllobius sp.*; Siteroptidae: Siteroptes cerealium* (Kirchner, 1864); Cheyletidae: Cheyletus malaccensis Oudemans, 1903, Cheyletus eruditus (Schrank, 1781), Cheletomorpha lepidopterorum (Shaw, 1794); Erythraeidae. Erythraeus (Zaracarus) ueckermanni* Saboori et al., 2004, Abrolophus iraninejadi* Saboori & Hajiqanbar, 2005; Trombidiidae: Allotrombium pulvinum Ewing, 1917; Trombiculidae: Neotrombicula (Neotrombicula) near baschkirica** Kudryashova, 1998; Eupodidae: Eupodes sp.*.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An introduction of the collected Prostigmatic (Acari: Trombidiformes) mites on raspberry shrubs in central area of Guilan Province

نویسنده [English]

  • P. Tajmiri
چکیده [English]

A faunistic study was carried out for identification of raspberry shrubs (Rubus spp.) Prostigmatic mites in central area of Guilan Province, Iran, during 2009-2010. Totally 28 species belong to 26 genera and 17 families were identified. New records for Guilan Province and Iran mite fauna were marked by one and two asterisk respectively. The abundance of Prostigmatic mites was lower than order Mesostigmata but was higher than the other collected orders of mites. The list of identified species according to related family is as follow:
 
Tarsonemidae: Tarsonemus sp.; Raphignathidae: Raphignathus hecmatanaensisKhanjani & Ueckermann, 2003; Stigmaeidae: Stigmaeus pilatus* Kuznetzov, 1978, Zetzellia mali* (Ewing) Summers, 1960; Cunaxidae: Coleoscirus buartus Den Heyer, 1980*, Cunaxoides sp.*; Tetranychidae: Tetranychus urticae Koch, 1836, Bryobia rubriculus* (Schenten, 1857), Panonychus citri (McGregor), 1916, Oligonychus bicolor (Banks, 1894); Tydeidae: Tydeus sp., Brachytydeus sp.; Tenuipalpidae: Cenopalpus irani Dosse, 1971, Brevipalpus obovatus Donnadieu, 1875; Anystidae: Anystis wallacei** Otto, 1992, Anystis baccarum (Linneus, 1886); Bdellidae: Spinibdella cronini (Baker and Balock, 1944); Eupalopsellidae: Eupalopsellus trudis**Summers, 1960; Camerobiidae: Neophyllobius sp.*; Siteroptidae: Siteroptes cerealium* (Kirchner, 1864); Cheyletidae: Cheyletus malaccensis Oudemans, 1903, Cheyletus eruditus (Schrank, 1781), Cheletomorpha lepidopterorum (Shaw, 1794); Erythraeidae. Erythraeus (Zaracarus) ueckermanni * Saboori et al., 2004, Abrolophus iraninejadi* Saboori & Hajiqanbar, 2005; Trombidiidae: Allotrombium pulvinum Ewing, 1917; Trombiculidae: Neotrombicula (Neotrombicula) near baschkirica** Kudryashova, 1998; Eupodidae: Eupodes sp.*.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Predator mites
  • Rasht
  • Arthropod
  • new record