ترجیح سفید بالک پنبه (Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae نسبت به چهار رقم پنبه در شرایط گلخانه و آزمایشگاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

سفید­بالک پنبه (Bemisia tabaci (Gennadius یکی از مهم ­ترین آفات پنبه است که با انتقال ویروس­ های بیماری­ زای گیاهی موجب وارد آمدن خسارت و کاهش کیفیت الیاف پنبه می­شود. بر این اساس، توانایی استقرار و تخم­ریزی سفید بالک پنبه روی چهار رقم پنبه (ترموس 14، خرداد، ساحل و اکرا معمولی) از دو گونه پنبه (Gossypium hirsutum L.) و (Gossypium barbadence L.) در یک آزمون انتخابی در گلخانه و آزمایشگاه با شرایط دمایی C º2±24، رطوبت نسبی 5±60% و دوره نوری 16:8ساعت (تاریکی: روشنایی) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد میزان استقرار سفید­بالک پنبه در ساعت ­های مختلف شمارش طی شبانه روز (48 و 72 ساعت)، در شرایط گلخانه و آزمایشگاه روی رقم ترموس 14 به طور معنی داری نسبت به سایر ارقام بیشتر بود. در این آزمون، بیشترین میزان تخم­ریزی سفید­بالک پنبه 72 ساعت بعد از رها سازی در شرایط گلخانه و آزمایشگاه روی رقم ترموس 14 مشاهده شد که نسبت به سایر ارقام بسیار معنی­ دار بود. با توجه به نتایج به ­دست آمده سفید­بالک پنبه روی رقم ترموس 14 بیشترین میزان استقرار و تخم ریزی را نشان داد که بیانگر ترجیح این رقم برای فعالیت سفید­بالک پنبه نسبت به سایر ارقام می­ باشد. از نتایج به دست آمده می­ توان در برنامه ­های مدیریتی سفید­بالک پنبه در مزراع پنبه استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preference of Bemisia tabaci for seven cotton cultivars under greenhouse and laboratory condition

نویسندگان [English]

  • S. Sarbaz
  • Gh. Moravej
  • A. Heydarzadeh
  • M. Sirjani
چکیده [English]

The Cotton whitefly, Bemisia tabaci is an important pest of cotton which by transmitting plant pathogenic viruses cause damage and reduce lint quality. The attractiveness and oviposition preference of B. tabaci for seven cotton cultivars (Okra, Red Okra, khordad, Sahel, Mehr, Varamin and Termus 14) of two species of cotton (Gossypium hirsutum L.)and(Gossypium barbadence L. were studied in a choice test in greenhouse and laboratory conditions 24±2 ºC, 65±5%  relative humidity and photoperiod 16:8h (L: D). Results showed that, the number of whitefly at different time intervals (48 to 72 h) in the greenhouse and laboratory conditions on Termus 14 cultivar was significantly higher than other cultivars (P< 0.01). In the choice test the highest mean number of egg deposited on the leaves 72 h after the infestation was observed on Termus 14 and it was significantly higher than other cultivars (P< 0.01). According to these results, B. tabaci was highly attracted by the whitefly and oviposition preference on Termus 14 representing the susceptibility of this cultivar to activity of B. tabaci rather than the others. The results obtained here can be used in integrated management programs of this whitefly in cotton field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cotton
  • susceptibility
  • preference
  • Bemisia tabaci