دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

تاثیر کشت گیاهان پوششی مختلف در باغ های گلابی در تنظیم جمعیت پسیل گلابی، Cacopsylla pyricola

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1402

10.22124/iprj.2023.25626.1535

سید علی اصغر فتحی


خاصیت حشره کشی و دورکنندگی عصاره استبرق، Calotropis procera روی سفیدبالک گلخانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1402

10.22124/iprj.2023.25732.1536

فائزه باقری؛ زهرا نوری ده بزرگ


جلب‌شوندگی زنجرکOrosanga japonicus به تله‌های نوری و کارت‌های رنگی چسبنده در باغ مرکبات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1402

10.22124/iprj.2023.25780.1538

مولود غلام زاده چیتگر؛ ابوذر ابوذری؛ شهرام شاهرخی خانقاه


نرخ شکارگری کنه شکارگرAmblyseius swirskii (Acari: Phytoseiidae) روی تریپس غربی گل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1402

10.22124/iprj.2023.25863.1539

سجاد دلیر؛ مصطفی خنامانی