دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

بررسی فراسنجه های جمعیتی کنه شکارگر(Acari: Blattisociidae) Blattisocius mali با تغذیه از تخم‌های پشه قارچ (Lycoriella auripila (Dip.: Sciaridae

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1401

10.22124/iprj.2023.6309

فائزه عسگری؛ سید علی صفوی؛ حمید صراف معیری


اثر کنه‌کش‌های ابرون اسپید‌® و کنه مایت‌® روی کنه تارتن دو لکه‌ای Tetranychus urticae و کنه‌های شکارگر Amblyseius swirskii وPhytoseiulus persimilis در شرایط آزمایشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1402

10.22124/iprj.2023.24112.1512

الهام رضایی؛ شهرام آرمیده؛ شهرام میرفخرایی؛ مریم فروزان؛ جی پی میچاود


تأثیر کلرونترانیلی پرول، فلوبن دیامید و ایندوکساکارب روی شب‏پره مینوز گوجه فرنگی و بررسی اثرات جانبی کلرونترانیلی پرول روی زنبور پارازیتوئید Trichogramma brassicae

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1402

10.22124/iprj.2023.24283.1515

فاطمه شفقی؛ مریم فروزان؛ وحید مهدوی؛ محمد رضا عطاران


خسارت کنه های اریوفید (Acari: Eriophyidae ) روی برگ نو در استان گیلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402

10.22124/iprj.2023.24532.1518

جلیل حاجی زاده؛ رضا حسینی


تاثیر کنترل تلفیقی کرم گلوگاه انار در کاهش خسارت آفت و افزایش عملکرد انار در استان های اصفهان و قم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402

10.22124/iprj.2023.24282.1516

محمدسعید امامی؛ محمدحسن بشارت نژاد؛ جواد کریم زاده اصفهانی؛ آرزو سامی؛ علی نوروزی