نویسنده = رضا حسینی
خسارت کنه های اریوفید (Acari: Eriophyidae ) روی برگ نو در استان گیلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402

10.22124/iprj.2023.24532.1518

جلیل حاجی زاده؛ رضا حسینی


گزارش هشت گونه سوسک‌های سرگین (Col.: Scarabaeidae) از استان گیلان

دوره 7، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 83-86

10.22124/iprj.2017.2441

شمسه داودی؛ رضا حسینی؛ جلیل حاجی زاده؛ حسن بریمانی؛ اولیویه مونترویل


جدول زندگی دوجنسی سن (Nysius cymoides (Spinola)(Hem.: Lygaeidae در دوره های مختلف نوری در شرایط آزمایشگاهی

دوره 6، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 73-87

مهدی ملاشاهی؛ احد صحراگرد؛ جعفر محقق نیشابوری؛ رضا حسینی؛ حسین صبوری


اولین گزارش از خسارت دو گونه سن برگی (Hem.: Miridae) از مزارع گندم شهرستان گالیکش، استان گلستان، ایران

دوره 6، شماره 3، آذر 1395، صفحه 79-82

سلیمان خرمالی؛ رضا حسینی؛ عبدالقادر هیوه چی؛ مهری ضیغمی


اولین گزارش شش گونه سوسک کارابیده از زیرخانواده های Pterosticinae و Scaritinae در استان گیلان

دوره 3، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 1-9

مسلم سالاری گوغری؛ رضا حسینی؛ جلیل حاجی زاده


تنوع ژنتیکی شته جالیز Hemiptera: Aphididae ) Aphis gossypii) در شرق استان گیلان و غرب استان مازندران

دوره 3، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 10-19

زهره خیرالهی؛ رضا حسینی؛ سیروس آقاجانزاده؛ بهروز گلعین


مدل‌سازی زیست‌خوان پسیل آسیایی مرکبات، (Diaphorina citri Kuwayama (Hem.: Psyllidae، در ایران

دوره 3، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 45-58

محمدرضا لشکری؛ احد صحراگرد؛ شهاب منظری؛ رضا حسینی؛ دلارام عرفان فر