کاربرد RAPD در مقایسه تنوع جمعیت‌های پسیل معمولی پسته (Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lauterer) در برخی از مناطق شمالی و جنوبی استان کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پژوهش جاری با هدف بررسی تفاوت ‌ساختار ژنتیکی جمعیت پسیل معمولی پسته (Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lauterer) در برخی مناطق پسته‌کاری استان کرمان با مدیریت کنترل شیمیایی متفاوت انجام گرفت. بدین منظور، طی مرداد ماه سال 1391، نمونه‌برداری‌هایی از مناطق مختلف شامل: زنگی آباد و هفت‌باغ کرمان (مناطق با کنترل شیمیایی شدید)، دشتاب بافت (منطقه با کنترل شیمیایی کم) و اسفندقه جیرفت (منطقه بدون کنترل شیمیایی) انجام شد. DNA استخراج شده از نمونه‌ها با استفاده از هشت آغازگر RAPD شامل: OPA-01، OPA-02، OPA-03، OPA-04، OPA-07، OPB-07، OPK-17 و OPO-05 تکثیر شد. پس از بررسی و نمره‌دهی باندهای تشکیل شده، داده‌های حاصل با نرم افزار NTSYS و POPGENE مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بر این اساس، سودمندترین آغازگر، OPA-02 شناخته شد که با میزان 395/0 بیشترین مقدار PIC را ایجاد کرد. نتایج بررسی تشابه و فاصله ژنتیکی بین جمعیت‌‎ها بر اساس روش نی (Nie) نیز نشان داد که منطقه با کنترل شیمیایی کم و مناطق با کنترل شیمیایی شدید، با فاصله ژنتیکی 0714/0 بیشترین فاصله ژنتیکی را دارا هستند و همچنین منطقه با کنترل شیمیایی کم بیشترین تشابه را با منطقه بدون کنترل شیمیایی داشت. دندروگرام مربوطه نیز با استفاده از ضریب تشابه جاکارد بازسازی شد. بر اساس این نتایج، آغازگرهای RAPD استفاده شده توانستند جمعیت مناطق با کنترل شیمیایی شدید را در یک گروه جداگانه نسبت به سایر مناطق قرار دهند. همچنین جمعیت دو منطقه دشتاب و اسفندقه نیز در یک گروه قرار گرفتند. به نظر می‌رسد که نتایج نشان دهنده این موضوع باشند که کنترل شیمیایی شدید در برخی مناطق می‌تواند سبب بروز تفاوت‌های احتمالی در ساختار ژنتیکی جمعیت‌های فعال این آفت در استان شده‌ باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of RAPD in comparison of diversity of common pistachio psylla (Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lauterer) populations in some northern and southern regions of Kerman province

نویسندگان [English]

  • S. Karimi
  • R. Hosseini
  • A. Farahpour
  • A. Aalami
چکیده [English]

The current study aimed to investigate the genetic structure of common pistachio psylla (Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lauterer)populations in some pistachio planting areas in Kerman province with different chemical control management programs. sampling was conducted in different regions including: Zangi-abad Kerman and Haft bagh Kerman (regions with severe chemical control), Dashtab Baft (region with low chemical control) and Esfandagheh Jiroft (region without chemical control) during July-August in 2012. DNA of specimens were extracted with Chelex method and amplified with eight RAPD primers including: OPA-01, OPA-02, OPA-03, OPA-04, OPA-07, OPB-07, OPK-17 and OPO-05. After observation and scoring bands patterns, data were analyzed with NTSYS and POPGENE softwares. Accordingly, OPA-02 was found the most useful primer, that created the greatest amount of PIC with the rate of 0.395. The results of similarity and genetic distance between populations based on Nei's method also showed that the low chemical control and the severe chemical control regions with a genetic distance of 0.0714 have the greatest genetic distance and also the region with the low chemical control had the highest similarity with the regions without chemical control. Individuals were clustered using Jacard similarity index. Results indicated that RAPD primers could separate populations with severe chemical control in a group compare to other regions where, population of two regions of Esfandagheh and Dashtab were clustered in the same group. These result showed that heavy chemical control in some regions could probably result in differences among genetic structures of active populations of this pest.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chemical control
  • Genetic variation
  • Pistachio pests
  • Psyllidae