اولین گزارش از خسارت دو گونه سن برگی (Hem.: Miridae) از مزارع گندم شهرستان گالیکش، استان گلستان، ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

2 گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

3 مدیریت جهاد کشاورزی گالیکش

چکیده

در اردیبهشت ماه 1395 خسارت دو گونه سن در مزارع گندم شهرستان گالیکش مشاهده شد که هر دو گونه به سن­ های خانواده (Miridae (Hemiptera: Heteroptera تعلق داشتند. یکی از سن های جمع ­آوری شده، بی ­بال بوده و از نظر شکل ظاهری و رنگ بدن شباهت بسیار زیادی به مورچه دارد. این گونه با نام Myrmecophyes (Myrmecophyes) alacer Horváth شناسایی شد. این حشره در برخی مزارع گندم روستاهای تحت پوشش دهستان فارسیان و اغلب در حاشیه مزارع گندم و برخی از علف هرز گندمیان مشاهده شد. خسارت این حشره به صورت نقاط ریز سفید رنگ در تمام سطح برگ به ویژه در انتهای آن دیده می­ شود. سن دیگری نیز از خانواده مذکور در حاشیه مزارع گندم روستای ترجنلی مشاهده شد که با نام Grypocoris (Grypocoris) golestanicus Heiss شناسایی شد.آثار خسارت در این گونه نیز تقریباً همانند گونه M. alacer است. این اولین ارتباط دو گونه سن یاد شده با مزارع گندم در ایران می­ باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

First report of damage by two plant bugs (Hem.:Miridae) from wheat fields of Galikesh, Golestan province, Iran.

نویسندگان [English]

  • S. Khormali 1
  • R. Hosseini 2
  • A. Hyvehchi 3
  • M. Zeighami 3
1 Golestan Agriculture and Natural Resources Research and Education Centre
2 Department of Plant protection, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan
3 Management of Jihad -e Agriculture of Galikesh
چکیده [English]

The damage of two bugs was observed in wheat fields of Galikesh in May, 2015. Both species belong to Miridae (Hemiptera: Heteroptera). One of the collected bugs was wingless and it is similar to ants. This species was identified as Myrmecophyes (Myrmecophyes) alacer HorváthThisinsect was observed in wheat fields of Farsian and neighboring villages. It was often observed at the margin of wheat fields and on some grass weeds. The damage of this bug has been observed as small white spots on leaf surface, specially at tip of wheat leaves. The other mirid bug, Grypocoris (Grypocoris) golestanicus Heiss, usually collected in the margins of wheat fields of Terjinly village. Its damage was almost same as the previous bug. This is the first association of these two mirid bugs in wheat field in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Taxonomy
  • Weed
  • Miridae
  • M. alacer
  • G. golestanicus
Heiss, E. and Linnavuori, R. E. 2000. Beitrage zur Kenntnis der Wanzenfauna Irans, II. Carinthia 192: 615–632
Hosseini, R., Linnavuori, R. E., Sahragard, A. and Hajizadeh, J. 2000. A faunal study on the mirids of Guilan province) Heteroptera, Miridae, Orthotylinae). Proceedings of 14th Iranian Plant Protection Congress, Isfahan University of Technology, Isfahan, pp. 357. (In Farsi)
Kerzhner, I. M. and Rieger, C. H. 1985. Wanzen aus Iran (Insecta: Heteroptera). Senckenbergiana Biologica 66: 51–53.
 Khormali, S. and Karimia n, Z. 2006. Identification of cotton damaging bugs in east of Golestan provice. Proceeding of VIIIth Eupropean Congress of Entomology, Sep.: 17-22, Izmir, Turkey, P:113. 
Linnavuori, R. E. 2007. Studies on the Miridae (Heteroptera) of Gilan and the adjacent provinces in northern Iran. II. List of species. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 47: 17–56
Linnavuori, R. E. and Modarres Awal, M. .1999. Studies on the Heteroptera of the Khorasan province in N. E. Iran. II. Cimicomorpha: Miridae. Entomologica Fennica 10: 215–231.
Wheeler, A. G. 2001. Biology of the Plant Bugs (Hemiptera: Miridae): Pests, Predators, Opportunists. Cornell University Press, Ithaca, New York.