اولین گزارش از حضور کنه شکارگر Phytoseiulus persimilis (Acari: Phytoseiidae) در محیط طبیعی ایران

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

گروه گیاه‌پزشکی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

کنه شکارگر  Phytoseiulus persimilis Athias-Henriotبه صورت واردسازی از خارج و پرورش در آزمایشگاه و گلخانه در ایران مورد استفاده قرار گرفته است. از این کنه شکارگر برای کنترل بیولوژیک کنه­های تارتن در گلخانه­ها و مزارع استفاده شده است. به خاطر نیازهای خاص حرارتی و رطوبتی شامل دمای بین 28-17 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی بین 70-40 درصد تاکنون حضور این کنه در شرایط طبیعی ایران گزارش نشده است. در بررسی فون کنه­های مرتبط با گیاه بادام زمینی در شهرستان آستانه اشرفیه در استان گیلان تعدادی از این کنه شکارگر روی بوته­های بادام زمینی آلوده به کنه تارتن دولکه­ای جمع­آوری شد. بعد از تهیه اسلاید و بررسی میکروسکوپی گونه کنه شکارگر P. persimilis تشخیص داده شد. این اولین گزارش از استقرار طبیعی کنه شکارگر P. persimilis در ایران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

First report of the predator mite Phytoseiulus persimilis (Acari: Phytoseiidae) in natural environment of Iran

نویسندگان [English]

  • M. Askeri
  • J. Hajizadeh
  • R. Hosseini
Department of Plant Protection, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

The predatory mite Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot has been used as importation from abroad or rearing in the laboratory and greenhouse in Iran. This predatory mite has been used for biological control of spider mites in greenhouses and fields. Due to the special thermal and humidity requirements of this mite, including temperature between 17-28˚C and relative humidity between 40-70%, the presence of this mite in natural conditions of Iran has not been reported so far. In the study of the fauna of mites associated with peanut in Astaneh-ye-Ashrafieh vicinity in Guilan province, a few specimens of this predatory mite were collected on peanut plants infected with the two spotted spider mites. After preparing microscopic slide and examining it under the microscope, the species of predator mite was identified as P. persimilis. This is the first report of the natural establishment of the predatory mite P. persimilis in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Natural enemy
  • natural establishment
  • peanut
  • spider mites
Arbabi, M. 2015. Evaluation of Phytoseiulus persimilis A. H. in different releasing methods in control of greenhouse strawberry infested by Tetranychus urticae. Proceeding of First Iranian International Congress of Entomology, Tehran, 29–31st August, pp. 304.
Arbabi, M. 2019. Review of effectiveness and use of Phytoseiulus persimilis AH in three decades in Iran. BioControl in Plant Protection 7(1): 111-126.
Athias-Henriot, C. 1957. Phytoseiidae et Aceosejidae (Acarina, Gamasina) d'Algerie. I. Genres Blattisocius Keegan, Iphiseius Berlese, Amblyseius Berlese, Phytoseius Ribaga, Phytoseiulus Evans. Bulletin de la Societe d’Histoire Naturelle de l’Afrique du Nord 48: 319-352.
Daneshvar, H. and Ghilich–Abaii, M. 1993. Study possibility control effects of Phytoseiulus persimilis Athias–Henriot on infested soybean & cotton plants by Tetranychus turkestani under field condition. Applied Entomology and Phytopathology 61(1&2): 61–76.
Dosse, G. 1958. Uber einige neue Raubmilbenarten (Acarina:Phytoseiidae). Pflanzenschutzber-Berichte 21: 44-61.
Farid, A. and Daneshvar, H. 2016. Study possibility control effects of Phytoseiulus persimilis Athias–Henriot on infested Mungbean & eggplant by Tetranychus turkestani in Kahnooj region of Kerman province. Proceeding of 12th National Iranian plant protection congress, Karaj, 27-30 August, pp. 299.
Gerson, U., Smiley, R. L. and Ochoa R. 2003. Mites (Acari) for pest control. Blackwell Science, UK, 534 pp.
Hadizadeh, A. R., Daneshvar, H. and Kamali, K. 1996. Evaluation different mass rearing of Phytoseiulus persimilis Athias–Henriot under greenhouse condition. Applied Entomology and Phytopathology 65(1): 92–97.
Hosseininia, A. and Arbabi, M. 2007. Effects of Phytoseiulus persimilis Athias–Henriot (Acari: Phytoseiidae) in integrating control of two spotted spider mite under rose greenhouse condition. Proceeding of 1st New agricultural concepts in agriculture, Islamic Azad University, Varamin unit, 15th December, 2007, page 108.
Kazak, C. 1993. First record of Phytoseiulus persimilis (Acari: Phytoseiidae) in Turkey. Entomophaga 38(3): 343-345.
Lak, M. R. and Arbabi, M. 1997. Study on efficiency of Phytoseiulus persimilis (A.H.) against Tetranychus urticae Koch on bean, plants in Arak province. Project No.: 121–11–75–95.
Norbakhesh, S. H. and Arbabi, M. 1996. Studies on effectiveness Phytoseiulus persimilis A.H. and possible applications of that against web spider mites in Sharkord, Project No.: 108–11–72–127, Registered No.: 108–11–72–127.
Sabelis, M. W. 1982. Biological control of two-spotted spider mites using phytoseiid predators. Wageningen University and Research, 243 pp.
Stenseth, C. 1979. Effect of temperature and humidity on the development of Phytoseiulus persimilis and its ability to regulate populations of Tetranychus urticae (Acarina: Phytoseiidae, Tetranychidae). Entomophaga 24: 311-317.
van Lenteren, J. C.  2012. The state of commercial augmentative biological control: plenty of natural enemies, but a frustrating lack of uptake. Biocontrol 57(1): 1–20.
Zhang Z. Q. 2003. Mites of Greenhouses Identification, Biology and Control, CABI, Oxon, UK, pp. 244.