دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-86 
2. بررسی حساسیت چند رقم زیتون به مگس میوه زیتون، (Bactrocera oleae Rossi (Dip.: Tephritidae

صفحه 1-13

محمدرضا عباسی مژدهی؛ علی حسینی قرالری؛ علی اکبر کیهانیان؛ نازنین کوپی