مناسب ترین نوع، مکان و ارتفاع تله های فرومونی بید گوجه فرنگی Tuta absoluta و تعیین تعداد نسل های آن با روش روز- درجه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، جیرفت، ایران

2 بخش تحقیقات گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، قزوین، ایران

چکیده

بید گوجه فرنگی آفت جدیدی است که در سال‌های اخیر با ورود به کشور در مدت کوتاه و پراکنش وسیع و سریع در مناطق مختلف گوجه کاری، به یکی از مهم ترین عوامل خسارتزای این محصول به ویژه در مزارع فضای آزاد تبدیل شد. شناخت دوره فعالیت و خسارت بید گوجه‌فرنگی در مزارع و نیز مطلوب ترین نوع و شیوه کاربرد تله های فرومونی به عنوان ابزار پایش و ردیابی آن به منظور اخذ تصمیمات مدیریتی بسیار ضروری بوده و هدف این مطالعه است. بر این اساس در این تحقیق ابتدا موثرترین نوع و ارتفاع نصب تله های فرومونی به صورت آزمایش فاکتوریل تعیین و سپس بهترین مکان نصب تله مشخص شد. فاکتور اول نوع تله شامل تله فرومونی دلتا، تله فرومونی تشتی و تله نوری – فرومونی و فاکتور دوم ارتفاع نصب تله ها، شامل ارتفاع سطح زمین، 50 سانتی متر و 2 متر بالاتر از سطح زمین بودند. هر دو آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار که در شهرستان جیرفت انجام شد. در بخش دیگر، در یک مزرعه گوجه فرنگی در شهرستان قزوین تعداد نسل های حشره و دوره فعالیت آن بر اساس روش محاسبه روز درجه با نصب دستگاه ثبت کننده اطلاعات هواشناسی و نیز یک تله فرومونی دلتا، تعیین شد. نتایج نشان داد که تله فرومونی دلتا در ارتفاع 50 سانتی متر از سطح زمین و 20 متر دورتر از حاشیه مزرعه بالاترین کارایی را داشته است. همچنین مشخص شد این حشره از اواسط فصل زراعی در مزرعه ظاهر شده و جمعیت آن به تدریج افزایش یافته و در سال 4 نسل ایجاد نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The most suitable type, height and location of Tuta absoluta pheromone traps and determination of its generations by degree day method

نویسندگان [English]

  • P. Namvar 1
  • B. Gharaei 2
1 Plant Protection Research Department, South Kerman Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Jiroft, Iran
2 Plant Protection Research Department, Qazvin Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Tuta absoluta is a new pest which after its entry to the country and fast and wide distribution became one of the most damaging agents of tomato especially in open fields. Finding its activity period in the field and the most suitable types and ways for the use of pheromone traps as a monitoring tool, are necessary to make management decisions. So, in this study, at first the most effective type and height of pheromone trap in a factorial experiment and then the best location in the field, were determined. First factor was the trap types which were delta, water pan and ferolite. Second factor was trap height and included ground, 50 cm and 2m up the ground. Both experiments were done in randomized block designs with 4 replicates in a tomato field in Jiroft. In another experiment and in a tomato field in Qazvin, the leaf miner´s generations and its activity period were determined by the method of degree day using a Testo set and a delta pheromone trap. Results showed that the delta pheromone trap on 50 cm up to the ground and 20m far from the field margin had the highest effectiveness. Also it was revealed that T. absoluta emerged in the middle of growing season and its population density increased gradually and it had 4 generations in a year.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tuta absoluta
  • Delta trap
  • Water pan Pheromone baited trap
  • Ferolite trap
  • Generation numbers
Alasady, M. A. A., Hadwan, H. A. and Hassan, R. K. 2011.The optimization of pheromone traps for monitoring and mass attraction of tomato borer Tuta absoluta in greenhouses in Iraq. International Symposium on management of Tuta absoluta (tomato borer, Lepidoptera: Gelechiidae) in collaboration with the IRAC and IBMA, 16-18 November, Agadir, Morocco. pp. 80.
Al-Zaidi, S. 2009.Recommendations for the detection and monitoring of Tuta absoluta. Russell IPM (Integrated Pest Management). Retrieved September 20, 2012. from http://www.russellipm- agriculture. com/uploads /files /recommendationdetectionmonitoring.pdf.
Bahia, D. M., Rekia, C. and Salaheddine, D. 2011.Trapping of Tuta absoluta Meyrick, 1917 (Lepidoptera: Gelechiidae) by three types of pheromone traps and damage assessment in Ouargla (Algerian Sahara). International Symposium on management of Tuta absoluta (tomato borer, Lepidoptera: Gelechiidae) in collaboration with the IRAC and IBMA, 16-18 November, Agadir, Morocco. pp. 56.
Baniameri, V. and Cheraghian, A. 2012.The first report and control strategies of Tuta absoluta in Iran. Bulletin OEPP/EPPO 42(2): 322- 324.
Barrientos, Z. R., Apablaza, H. J., Norero, S. A. and Estay, P. P. 1998.Threshold temperature and thermal constant for development of the South American tomato moth, Tuta absoluta (Lepidoptera, Gelechiidae). Cienciae Investigacion Agraria 25: 133–137.
Bolem, S. and Esther, S. 2011.New Pest Response Guidelines TomatoLeafminer (Tuta absoluta). USDA, 176 pp.
Bolkmans, K. 2009.Integrated pest management of the exotic invasive pest Tuta absoluta. 4th Annual Biocontrol Industry Meeting International Biocontrol Manufacturers Association, Lucerne, Switzerland.
Cocco, A., Deliperi, S. and Delrio, G. 2012.Potential of mass trapping for Tuta absoluta management in greenhouse tomato crops using light and pheromone traps. Integrated Control in Protected Crops, Mediterranean Climate IOBC-WPRS Bulletin 80: 319- 324.
Cocco, A., Deliperi, S. and Delrio, G. 2013.Control of Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) in greenhouse tomato crops using the mating disruption technique. Journal of Applied Entomology 137: 16- 28.
Desneux, N., Wajnberg, E., Wyckhuys, K.A.G., Burgio, G., Arpaia, S., Narva´ez-Vasquez, C.A., Gonza´lez-Cabrera, J., Catala´n Ruescas, D., Tabone, E., Frandon, J., Pizzol, J., Poncet, C., Cabello, T. and Urbaneja. A. 2010. Biological invasion of European tomato crops by Tuta absoluta: ecology, geographic expansion and prospects for biological control. Journal of Pest Science 83: 1–19.
Dhouibi, M. H., Titouhi, F. and Smaan, M. 2011. Bioassays with two trap models and different sex pheromone capsules of the tomato borer Tuta absoluta Povolny 1994. International Symposium on management of Tuta absoluta (tomato borer, Lepidoptera: Gelechiidae) in collaboration with the IRAC and IBMA, 16-18 November, Agadir, Morocco. pp. 100.
El-Aassar, M. R., Soliman, M. H. A. and Abd Elaal, A. A. 2015. Efficiency of sex pheromone traps and some bio and chemical insecticides against tomato borer larvae, Tuta absoluta (Meyrick) and estimate the damages of leaves and fruit tomato plant. Annals of Agricultural Science 60(1): 153–156.
EPPO. 2009. EPPO Reporting service. Pest and diseases. Paris, No 8: 08-01.
Farag, M. M. A., Shehata, N. F. and Mahmoud, Y. A. 2009. Predicting the annual generation peaks of peach fruit fly, Bactrocera zonata (Saunders) (Diptera: Tephritidae) using heat units accumulation at Giza Governorate, Egypt. 4th Conf. on Recent Technologies in Agriculture. Egypt.
Farrokhi, S., Zerehgar, K. H., Heidari H. and Marzban R. 2011.Tuta absoluta (Lep., Gelechiidae): A serious threat to tomato farming in Iran. International Symposium on management of Tuta absoluta (tomato borer, Lepidoptera: Gelechiidae) in collaboration with the IRAC and IBMA, 16-18 November, Agadir, Morocco. pp. 78.
Ferrara, A. A., Vilela, E. F., Jham, G. N., Eiras, A. E., Picanço, M. C., Attygalle, A. B., Svatos, A., Filho, M. M., Vilela, E. F., Jham, N. G., Attygalle, A., Svatoš, A. and Meinwald. J. 2000. Initial studies of mating disruption of the tomato moth, Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) using synthetic sex pheromone. Journal of the Brazilian Chemical Society 11 (6): 621-628.
Frighetto, R. T. S. and Meinwald, J. 2001. Evaluation of the Synthetic Major Component of the Sex Pheromone of Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae). Journal of Chemical Ecology 27 (5): 907- 912.
García, M. F. and Espul, J. C. 1982.Bioecology of the tomato moth (Scrobipalpula absoluta) in Mendoza, Argentine Republic. Revista de Investigaciones Agropecuarias 17:135–146.
Guedes, R. N. C. and Picanco, M. C. 2012. The tomato borer Tuta absoluta in South America: pest status, management and insecticide resistance. EPPO Bulletin 42(2): 211–216.
Gomi, T., Inudo, M. and Yamada, D. 2003. Local divergence in developmental traits within a trivoltine area of Hyphantria cunea Drury (Lepidoptera: Arctiidae).  Entomological Science 6: 71–75.
Harizanova, V., Stoeva, A. and Mohamedova, M. 2009.Tomato leaf miner, Tuta absoluta (Povolny) (Lepidoptera: gelechiidae) – first record in Bulgaria. Agricultural Science and Technology 1: 95- 98.
Jafarloo, M., Azimi, N. and Mohammad Dustdar Sharaf, M. M. 2014. Comparison of efficiency of traps type, color and height in tomato Leaf miner, Tuta absoluta (Meyrick) trapping in Urmia. Journal of Field Crop Entomology 4(1): 49- 58.
Khalil, A. A., Abolmaaty, S. M., Hassanein, M. K., El-Mtewally, M. M. and Moustafa, S. A. 2010.Degree-days units and expected generation numbers of peach fruit fly Bactrocera zonata (Saunders) (Diptera: Tephritidae) under climate change in Egypt. Journal of Biological Science 3: 11- 19.
Khlibsuwan, W. 2015.A degree-day simulation model for the population dynamics of the brown plant hopper, Nilaparvata lugens Stal. (Homoptera: Delphacidae). 2nd International Symposium on Agriculture Technology, July 1-3, Pattaya, Thailand, pp. 1-3.
Korycinska, A. and Moran, H. 2009.South American tomato moth Tuta absoluta. The Food and Environment Research Agency (Fera). Retrieved May 10, 2016. from http://fera.co.uk/news/resources/documents/pests-disease-southAmericanTomatoMoth.pdf.
Krechemer, F. D. and Foerster, L. A. 2015.Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae): Thermal requirements and effect of temperature on development, survival, reproduction and longevity. European Journal of Entomology112(4): 658–663.
Lietti, M. M. M., Botto, E. and Alzogaray, R. A. 2005.Insecticide Resistance in Argentine Populations of Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae). Neotropical Entomology 34(1): 113-119.
Mahdi, K. and Doumandji, S. 2013. Research on temperature: limiting factor of development of tomato leaf miner Tuta absoluta (Meyrik) (Lepidoptera: Gelechiidae). International Journal of Agricultural Science Research 4: 81–88.
Miranda, M. M. M., Picanco, M., Zanuncio, J. C. and Guedes, R. N. C. 1998.Ecological Life Table of Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae). Biocontrol Science and Technology 8: 597–606.
Merrill, R., Gutie´rrez, D., Lewis, O., Gutie´rrez, J., Diez, S. and Wilson, R. 2008.Combined effects of climate and biotic interactions on the elevational range of a phytophagous insect. Journal of Animal Ecology 77: 145–155.
Mohamed, E. S. I. and Siam, K. H. 2011.Effect of pheromone traps on mass trapping of tomato borer, Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) in Sudan. International Symposium on management of Tuta absoluta (tomato borer, Lepidoptera: Gelechiidae) in collaboration with the IRAC and IBMA, 16-18 November, Agadir, Morocco. pp. 98.
NAPPO. 2012. Surveillance Protocol for the Tomato Leaf Miner, Tuta absoluta, for NAPPO Member Countries. Retrieved May 10, 2016. from https://www.aphis.usda. gov/import_export/ plants/ plant_exports/downloads/Tuta_absoluta_surveillanceprotocol_08-06-2012-e.pdf.
Ostrauskas, H. and Ivinskis, P. 2010.Records of the tomato pinworm Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera: Gelechiidae) – in Lithuania. Acta Zoologica Lituanica 20:150-155.
Reji, G. and Chander, S. 2008.A degree‐day simulation model for the population dynamics of the rice bug, Leptocorisa acuta (Thunb.). Journal of Applied Entomology 8: 646-653. 
Silvério, F. O., de Alvarenga, E. S., Moreno, S. C. and Picanco, M. C. 2009.Synthesis and insecticidal activity of new pyrethroids. Pest Management Science 65: 900–905.
Siqueira, H. A. A., Guedes, R. N. C., Fragoso, D. B. and Magalhaes, L. C. 2001. Abamectin resistance and synergism in Brazilian populations of Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae). International Journal of Pest Management 47: 247–251.
Sirigireddy, R., Gorantla, M. and Reddy, P.2011.  A novel process for industrial production of >98% pure E3, Z8, Z11-14: AC major isomer for effective mass trapping of Tuta absoluta. International Symposium on management of Tuta absoluta (tomato borer, Lepidoptera: Gelechiidae) in collaboration with the IRAC and IBMA, 16-18 November, Agadir, Morocco. pp. 76.
Taha, A. M., Homam, B. H., Afsah, A. F. E., Fatama and EL- Sharkawy, M. 2012.Effect of trap color on captures of Tuta absoluta moths (Lepidoptera: Gelechiidae). International Journal of Environmental Science and Engineering 3: 43- 48.
Tosevski, I., Jovic, J., Mitrovic, M., Cvrkovic, T., Krstic, O. and Krnjajic, S. 2011. Tuta absoluta Meyrick, (Lepidoptera, Gelechiidae) a new pest of tomato in Serbia. Pesticides and Phytomedicine Journal 26(3): 197- 204.
UC California. 2016. Weather, models and degree- days. Retrieved October 9, 2016. from http: //www. ipm.ucdavis.edu /WEATHER /ddretrieve.html.
USDA. 2011.Federal Import Quarantine Order for Host Materials of Tomato Leafminer, Tuta absoluta (Meyrick). SPRO# DA-2011-12. United States Department of Agriculture, Plant Protection and Quarantine. Retrieved September 20, 2012. from  http:// www. aphis.usda.gov /import_export/plants/plant_imports/federal_order/downloads/2011/Tuta%20absoluta5-5-2011.pdf.
Woiwod, I. 1997. Detecting the effects of climate change on Lepidoptera. Journal of Insect Conservation 1: 149 -158.
Zalom, F., Goodell, P., Wilson, L., Barnett, W. and Bentley, W. 1983. Degree-days: the calculation and use of heat unit in pest management. Division of Agricultural and Natural Resources, University of California, Davis, CA, USA. 10 pp.