دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، آذر 1397، صفحه 1-102 
برهمکنش بین شته رز Macrosiphum rosae و پارازیتوئیدهای آن در پارک شهر تهران

صفحه 1-14

10.22124/iprj.2018.3108

هوشنگ سرداربنده؛ احد صحراگرد؛ احسان رخشانی؛ ولی الله بنی عامری


بررسی تاثیر Bacillus thuringiensis درکنترل پروانه برگخوارEnnomos quercinaria (Hafngel)

صفحه 89-102

10.22124/iprj.2018.3114

امین وطن دوست؛ محمدرضا دماوندیان؛ حسن بریمانی ورندی؛ محمدرضا بابایی