بازنگری و کلید شناسایی کنه‌های خانواده Laelapidae (Acari: Mesostigmata) استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

2 گروه گیاه‌پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

چکیده

در این بررسی فون کنه­ های خانواده Laelapidae استان گیلان بازنگری شده است. نمونه­های مورد بررسی متعلق به یک دوره بیست ساله از 1377 تا سال 1397 از استان گیلان هستند که در کلکسیون کنه ­شناسی گروه گیاه ­پزشکی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان در شهر رشت وجود دارند. تعداد نمونه ­های مورد بررسی قریب بر 2000 کنه می­ باشد که به صورت اسلاید میکروسکوپی نگهداری می ­شوند. در این بررسی تعداد 46 گونه از کنه ­های خانواده Laelapidae از 16 جنس Androlaelaps ، Cosmolaelaps، Euandrolaelaps، Eulaelaps، Gaeolaelaps،Gymnolaelaps ، Haemogamasus، Haemolaelaps، Hypoaspis، Laelaspis، Laelaspisella، Ololaelaps، Pnemolaelaps، Pseudoparasitus، Reticulolaelaps و Stratiolaelaps از استان گیلان معرفی و کلیدی برای شناسایی جنس و گونه ­ها ارائه شده است. دو گونه Gaeolaelaps iranicus Kavianpour & Nemati و Hypoaspisella linteyini (Samsinak) که در بررسی­ های اخیر جمع­ آوری شدند به عنوان گزارش جدید برای فون کنه­ های استان گیلان معرفی می ­شوند. جنس نر گونه G. iranicus که تا کنون در دنیا گزارش نشده است، نیز از استان گیلان جمع­آوری و توصیف شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review and identification key for mites of family Laelapidae (Acari: Mesostigmata) in Guilan province

نویسندگان [English]

  • J. Hajizadeh 1
  • O. Joharchi 2
1 Department of Plant Protection, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Department of Plant Protection, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
چکیده [English]

In this study, fauna of laelapidae mites (Laelapidae) of Guilan province have been reviewed. The examined specimens of Guilan province belonged to a period of twenty years from 1998 to 2018 that are present in mite collection of Department of Plant Protection, Faculty of Agricultural Sciences at University of Guilan, Rasht Iran. The number of examined specimens was about 2000 mites, which are preserved as slide-mounted specimens. A total of 46 species from 16 genera Androlaelaps, Cosmolaelaps, Euandrolaelaps, Eulaelaps, Gaeolaelaps, Gymnolaelaps, Haemogamasus, Hypoaspis, Laelaspis, Laelaspisella, Ololaelaps, Pnemolaelaps, Pseudoparasitus, Reticulolaelaps Stratiolaelapsand Stratiolaelaps of laelapid mites were introduced from Guilan province, an identification key to genus and species were also provided. Gaeolaelaps iranicus Kavianpour & Nemati and Hypoaspis (Hypoaspisella) linteyini (Samsinak) which collected in recent surveys are introduced as new record for Guilan province mites fauna. The male specimen of G. iranicus, which has not been reported so far, is also collected and described from Guilan province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fauna
  • Identification key
  • new record
  • Laelapidae
  • Description
  • Guilan
Beaulieu, F., Dowling, A. P. G., Klompen, H., Moraes G. J. de and Walter D. E. 2011. Superorder Parasitiformes Reuter, 1909. In: Zhang, Z. Q. (Ed.). Animal biodiversity: An outline of higher level classification and taxonomic richness. Zootaxa 3148: 123-128.
Evans, G. O. and Till, W. M. 1965. Studies on the. British Dermanyssidae (Acari: Mesostigmata). Part I, external morphology. Bulletin of the British Museum (Natural History) Zoology 13:249–294.
Evans, G. O. and Till, W. M. 1966. Studies on the British Dermanyssidae (Acari: Mesostigmata). Part II. Classification. Bulletin of the British Museum (Natural History) Zoology 14 (5): 109–370.
Gerson, U., Smiley, R. L and Ochoa, R. 2003. Mites (Acari) for pest control. Oxford, Blackwell Science Ltd., UK, pp. 539.
Hajizadeh, J., Faraji F. and Rafatifard, M. 2010. Laelapidae of Guilan Province, four new species records for the Iranian mite fauna and the identification key for Guilan laelapids. Journal of Plant Protection 24(2): 196-209 (In Persian with English summery).
Joharchi, O. and Halliday, B. 2011. New species and new records of mites of the family Laelapidae (Acari: Mesostigmata) associated with Coleoptera in Iran. Zootaxa 2883(1): 23-38.
Kavianpour, M., Nemati, A., Gwiazdowicz, D. and Kocheili, F. 2013. A new species of the genus
Gaeolaelaps (Acari, Mesostigmata, Laelapidae) from Iran. ZooKeys 277: 1–11.
Kazemi, Sh. and Rajaei, A. 2013. An annotated checklist of Iranian Mesostigmata (Acari), excluding the family Phytoseiidae. Persian Journal of Acarology 2(1): 63–158.
Lindquist, E. E. 1994. Some observations on the chaetotaxy of the caudal body region of gamasine mites (Acari: Mesostigmata), with a modified notation for some ventrolateral body setae. Acarologia 35: 323–326.
Lindquist, E. E., Krantz G. W. and Walter D. E. 2009. Order Mesostigmata. In: Krantz, G.W. and D. E. Walter (Eds.). A Manual of Acarology. Third Edition, Texas Tech University Press, Lubbock, Texas: 124-232.
Mahjoori, M., Hajizadeh, J. and Abbasii Mozhdehi. M. R. 2014.Mites of the family Laelapidae (Acari: Mesostigmata) associated with olive orchards in Guilan Province Iran. Linzer Biologische Beitraege 46 (2): 1599-1606.  
Moreira, G. F. and de Moraes, G. J. 2015. The Potential of Free-Living Laelapid Mites (Mesostigmata: Laelapidae) as Biological Control Agents. In: Carrillo D., de Moraes G., Peña J. (Eds.)  Prospects for Biological Control of Plant Feeding Mites and Other Harmful Organisms. Springer, Cham, New York. pp.77–102.
 Nemati, A., Riahi, E., Khalili-Moghadam, A. and Gwiazdowicz, D. J. 2018. A catalogue of the Iranian Mesostigmata (Acari): additions and updates of the previous catalogue. Persian Journal of Acarology 7(2): 115-191.
Nazari-Tajani, M. 2012. Fauna of Mesostigmata mite (Acari: Mesostigmata) of citrus orchards in Eastern Guilan. Msc. thesis of Agricultural Entomology, University of Guilan. pp. 138. (In Persian).
Noei, J., Hajizadeh, J., Salehi L. and Ostovan H. 2008. Mesostigmatic stored mites of rice in Guilan Province. Proceeding of 18th Plant Protection Congress, Iran, Hamadan. P. 277.
Ramroodi, S. 2015. Survey of fauna and biodiversity of laelapid mites (Mesostigmata: Laelapidae) in Guilan Province. PhD. Thesis. University of Guilan. pp. 198.
Ramroodi S., Hajizadeh J. and Joharchi O. 2013. New records of the family Laelapidae (Acari: Mesostigmata) from Guilan Province, and a new record for Iran. Program and Abstract book of the Second International Persian Congress of Acarology, p. 33.
Ramroodi, S., Hajizadeh, J. and Joharchi, O. 2014a. Two new species of Cosmolaelaps Berlese (Acari: Laelapidae) from Iran. Zootaxa 3847 (4): 533–544.
Ramroodi, S., Joharchi, O. and Hajizadeh, J. 2014b. A new species of Laelaspis Berlese (Acari: Laelapidae) from Iran and a key to Iranian species. Acarologia 54(2): 177–182.
Ramroodi, S., Hajizadeh, J. and Joharchi, O. 2014c. Faunistic survey on laelapid mites (Acari: Mesostigmata) of Guilan Province with new records for Iran. Abstract book of the XIV International Congress of Acarology, Kyoto, Japan, p. 153.
Ramroodi, S., Joharchi, O. and Hajizadeh, J. 2015. A new species of Gymnolaelaps Berlese and the first descriptions of two males of Laelaspis Berlese (Acari: Laelapidae) from Iran. Systematic and Applied Acarology 20(1): 129–138.
Samsinak, K. 1964. Termitophile Milben aus der V. R. China. 1. Mesostigmata. Entomologische Abhandlungen 32: 33–52.
Tajmiri, P. 2011.Fauna of raspberry (Rubus spp.) shrubs in central area of Guilan province. Msc. Thesis of Agricultural Entomology, University of Guilan. pp. 134. (In Persian).
Tajmiri, P. and Hajizadeh, J. 2014. Some Mesostigmatic Mites on Raspberry Shrubs (Rubus spp.) in Central Area of Guilan Province, Iran. Journal of Applied Research in Plant Protection 2(1): 15-25. (In Persian with English abstract).