تأثیر غلظت‌های کشنده و زیرکشنده حشره‌کش‌های بیسکایا®، نیم‌آزال® و تنداکسیر® روی آماره‌های زیستی زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor (Hym.: Braconidae) در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حشره شناسی، دانشکده ی علوم کشاورزی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، کرمان

چکیده

زنبور Hym.: Braconidae))Habrobracon hebetor یکی از پارازیتوئیدهای لارو بسیاری از آفات مهم محصولات کشاورزی بوده که به علت سم‌پاشی‌ها در معرض بسیاری از این مواد شیمیایی قرارگرفته است. در این تحقیق سعی شده که اثرات بلندمدت سموم و حشره‌کش‌های گیاهی روی این زنبور به دو روش کاربرد تماسی و میزبان مسموم بررسی شود. آزمایش‌های زیست‌سنجی حشره‌کش‌های بیسکایا®، نیم­آزال® و تنداکسیر® روی این زنبور پارازیتوئید در شرایط آزمایشگاهی (دوره نوری 8:16 ساعت روشنایی:تاریکی، رطوبت 65 درصد و دمای 2±25 درجه سلسیوس) در 5 تکرار و هر تکرار با 30 زنبور به‌صورت تماسی تعیین شد. غلظت کشنده این تیمارها در روش تماسی روی این زنبور پارازیتوئید به­ترتیب 185/0، 16/1 و 070/122 میلی‌گرم بر لیتر و روی لارو میزبان آزمایشگاهی، شب‌پره آرد Ephestia kuhniella (Lep.:Pyralidae)، به‌عنوان میزبان مسموم برای این زنبور به­ترتیب 338/5، 68/97 و 997/1 میلی‌گرم بر لیتر به دست آمد. نتایج نشان داد که در روش کاربرد تماسی بیشترین طول دوره‌ی رشدی زنبور پس از شاهد (79/0±95/25 روز) مربوط به غلظت کشنده تیمار تنداکسیر®(99/0 ±52/22 روز) بود. بیشترین طول عمر حشرات ماده مربوط به تیمار تنداکسیر® در کاربرد غلظت زیرکشنده به‌صورت تماسی (27/0±39/30 روز) و بیشترین طول عمر حشرات نر مربوط به کاربرد تیمار نیم­آزال® در غلظت زیرکشنده به‌صورت تماسی (31/0±85/20 روز) بود. بیشترین میزان تخم گذاشته‌شده در تیمار تنداکسیر® در غلظت کشنده به‌صورت کاربرد تماسی (18/4±14/245 عدد) مشاهده شد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که کاربرد تیمار تنداکسیر® کمترین تأثیر سوء را روی آماره های زیستی زنبور داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of lethal and sub-lethal concentrations of Biscaya®, Neem azal® and Tondexir® on biological parameters of Habrobracon hebetor (Hym.: Braconidae) in laboratory condition

نویسندگان [English]

  • M. Rezaei1 1
  • M. Gheibi 1
  • Sh. Hesami 1
  • H. Zohdi 2
1 Department of Entomology, Faculty of Agricultural Sciences, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
2 Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Kerman
چکیده [English]

Habrobracon hebetor Say (Hym.: Braconidae) is one of the most important larval parasitoids that has been exposed to many pesticides. In this research, the biological effects of pesticides and herbal extracts on this wasp were investigated by contact and poisonous host methods. Bioassay tests of Biscaya®, Neem azal® and Tondexir® on this parasitoid wasp was determined in laboratory conditions (8:16 h L:D, 65% humidity and 25 ± 2°C) in 5 replicates and each replicate with 30 wasps at contact method. The LC50 of these treatments in contact method were 0.185, 1.16 and 122.070 mg/l, respectively, and in the poisonous host method on the laboratory larval host, Ephestia kuhniella Zeller (Lep.: Pyralidae), were 5.388, 68.97 and 1.997 mg/l, respectively. The highest growth period after control (25.95 ± 0.79 days) was related to Tondexir® in contact method with lethal dose (22.52 ± 0.99 days). The highest longevity of female wasps was related to Tondexir® in the sub lethal dose by contact method (30.39 ± 0.27 days) and the highest longevity of male wasps were related to sub lethal dose of Neem azal® in contact method (20.85 ±0.31 days). The highest numbers of eggs belonged to lethal dose of Tondexir® in contact method (245.14 ± 4.18). The results of this study showed that the use of Tondexir® had the least effect on growth factors of this wasp.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bioassay
  • Extract
  • Longevity
  • Egg laying
Abedi, Z., Saber, M., Gharekhani, GH., Mehrvar, A. and Kamita, S. G. 2014. Lethal and sub lethal effect of Azadirachtin and Cypermethtin on Habrobracon hebetor (Hymemoptera: Braconidae). Journal of Economic Entomology 107: 635-645.
Amir-Maafi, M. and Chi, H. 2006. Demography of Habrobracon hebetor (Hymemoptera: Braconidae) on two pyralid hosts (Lepidoptera: pyralidae). Annals of Entomological Society of  America 99(1): 84-90.
Bayer Crop Science, Biscaya: https://www.cropscience.bayer.co.nz/products/insecticides/biscaya. 17 Aug, 2016
Campbell, P. J., Brown, K. C., Harrison, E. G., Bakker, F., Barrett, K. L., Candolfi, M. R., Canez, V., Dinter, A., Lewis, G., Mead-Briggs, M., Miles, M., Neumann, P., Romijan, K., Schmuck, R., Shires, S., Ufer, A. and Waltersdorfer, A. 2000. A Hazard Quotient approach for assessing the risk to non target  arthropods form plant protection product under 91/414/EEC: hazard quotient trigger value proposal and validation. Journal of Pest Science73: 117-124.
Faal–Mohammadali, H., Seraj, A. A. and Talebi-Jahromi, K. 2013. Effects of traditional insecticides on H.hebetor (Hymemoptera: Braconidae): bioassay and life-table assay. Phytology and Plant Protection 47(9): 1089-1102.
Fooladi, M., Golmohammadi, G. H. and Ghajarieh, H. R. 2015. Lethal and sublethal effects of insecticides Azadirachtin, Flonicamid, Thiacloprid and Thiocyclam on parasitoid wasp Habrobracon hebetor. Biocontrol in Plant Protection 3: 9-18.
Fathipour, Y., Kamali, K., Khalghani, J. and Abdollahi, G. 2001. Functional response of Trissolcus grandis (Hym., Scelionidae) on different egg densities of Eurygaster integriceps (Het., Scutelleridae) and effects of different wheat genotype on it. Applied Entomology and Phytopathology 68(1): 123-136.
Golmohammadi, G. H., Hejazi, M., Iranipour, S. H. and Mohammadi, S. A. 2009. Lethal and sublethal effects of endosulfan, imidacloprid and indoxacarb on first instar larvae of Chrysoperla carnea(Neu: Chrysopidae) under laboratory conditions. Journal of Entomological Society of Iran 28(2): 37-47(In Farsi).
Grosch, D. S. 1975.Reproductive performance of Bracon hebetor (Hymemoptera: Braconidae) after sublethal dose of carbaryl. Journal of Economic Entomology 68: 659-662.
Huang, Y., Ho, S. H., Lee, H. C. and Yap, Y. L. 2002.Insecticidal properties of eugenol , isoeugenol and methyleugenol and their effects on nutrition of Sitophilus zeamais Motsch(Col., Culculionidae) and Tribolium castaneum Herbst (Col., Tenebrionidae). Journal of Stored Products Reseach 38: 403-412.
Kimia Sabz Avar . Tondexir. Available online at: http://www.kimiasabzavar.com. 17 Aug, 2016.
Mahdavi, V., Saber, M., Rafiee-Dastjerdi, H. and Mehrvar, A. 2011. Comparative study of the population level effects of carbaryl and abamectin on larval ectoparasitoid  Habrobracon hebetor  (Hymemoptera: Braconidae).Biological Control (IOBC) 56: 823-830.
Morseli, H., Baghdadi, A., Attaran, M., Zarabi, M. and Sheikhi-Garjan, A. 2008 .Study of sublethal effect of Indoxacarb and Thiodicarb on life table parameters on Habrobracon hebetor (Say) (Hymenoptera: Braconidae). Ms.c., thesis of Entomology, Tehran University, Iran. (In Farsi).
Rafiee-Dastjerdi, H. 2007. Study of lethal effect of thiodicarb, profenofos, spinosad and hexaflumuron on cotton bollworm and sublethal effect of these on Habrobracon hebetor Say. Ph.D thesis. Agricultural faculty. Tabriz University (In Farsi).
Rafiee-Dastjerdi, H., Hejazi, M. J., Nouri-Ghanbalani, G. H. and Saber, M. 2009. Sulethal effect of some conventional and biorational insecticides on ectoparasitoid, Habrobracon hebetor Say (Hymenoptera: Braconidae). Journal of Entomology 6(2): 82-89.
Rafiee-Dastjerdi, H., Hassanpour, M., Nouri-Ganbalani, G., Golizadeh, A. and Sarmadi, S. 2012. Sublethal effects of indoxacarb, imidacloprid and deltamethrin on life table parameters of Habrobracon hebetor (Hymenoptera: Braconidae) in pupal stage treatment. Journal of Crop Protection 1: 221-228.
Rezaei, M., Talebi, K., Naveh,V. H. and Kavousi, A. 2007. Impact of the pesticides imidacloprid, propargite, and pymetrozine on Chrysoperlacarnea (Stephens) (Neuroptera: Chrysopidae): IOBC and life table assays. Journal of Biocontrol 52: 285-398.
Saber, M. 2001. Infectious effects of phenytrotion and deltamethrin insecticides on biological parasitic parameters of Trissolcus grandis and T. semistriatus. PhD thesis. Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University (In Farsi).
Saber, M. and Abedi, Z. 2013. Effects of metoxyfenozide and pyridalyl on the larval ectoparasitoid Habrobracon hebetor. Journal of Pest Science 86: 685-693.
Sarmadi, S. 2008. Study of sensitive of pupal stage of H. hebetor (Hymemoptera: Braconidae) to the recommended field concentration of Imidacloprid, Indoxacarb and Deltamethrin. 18th congress of plant protection. 24-27 August, Hamedan. Iran. pp. 274. (In Farsi).
Sarmadi, S., Nouri-Ganbalani, G., Rafiee-Dastjerdi, H., Hassanpour, M. and Pour- Abedi, R. F. 2010. The effects of imidacloprid, indoxacarb and deltametrin on some biological and demographic parameters of  Habrobracon hebetor  (Hymemoptera: Braconidae) in adult stage treatment. Munis Entomology and Zoology Journal 5: 646-651.
Zist Bany Paya Company. https://zbp.ir/en/products/biological/neem azal, 24 Aug, 2016