کلیدواژه‌ها = گزارش جدید
تریپس Stenchaetothrips faurei (Bhatti) (Thys.: Thripidae): گزارش جدیدی از مزارع برنج ایران

دوره 11، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 79-82

10.22124/iprj.2021.5039

مجید میراب بالو؛ خدیجه عباسی؛ طیبه علی زمانی؛ سعید افضلی نیا


اولین گزارش جنس و گونه ی (Chaetanaphothrips orchidii (Thy.: Thripidae از ایران

دوره 5، شماره 3، آذر 1394، صفحه 85-90

مجید میراب بالو؛ سید سعید مدرس نجف آبادی


اولین گزارش دو گونه از کنه های خانواده (Ameroseiidae (Acari: Mesostigmata از ایران و گیلان

دوره 3، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 67-71

جلیل حاجی زاده؛ سارا رامرودی؛ پتر مسان


اولین گزارش کفشدوزک (Vibidia duodecimguttata (Coleoptera: Coccinellidae از ایران

دوره 2، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 67-70

محمد محمدی؛ جلیل حاجی زاده؛ حسین لطفعلی زاده