دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 1-107 
جدول زندگی دوجنسی سن (Nysius cymoides (Spinola)(Hem.: Lygaeidae در دوره های مختلف نوری در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 73-87

مهدی ملاشاهی؛ احد صحراگرد؛ جعفر محقق نیشابوری؛ رضا حسینی؛ حسین صبوری