دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 1-86 
بررسی دو سالانه جدول زندگی کرم برگ‌خوارتوتGlyphodes pyloalis Walker (Lep.: Pyralidae) در شرایط صحرایی

صفحه 15-28

معصومه شعبانی؛ آزاده کریمی ملاطی؛ محمد قدمیاری؛ جلیل حاجی زاده