تأثیر صابون پالیزین روی شته درختچه توری،Tinocallis kahawaluokalani و کفشدوزک شکارگر آن، Harmonia axyridis در شرایط آزمایشگاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران

چکیده

شته Tinocallis kahawaluokalani Kirkaldy یکی از مهم ­ترین آفات درختچه زینتی توری بوده که با ریزش نابهنگام برگ‌ها و کاهش گلدهی تابستانه از ارزش بازاری گیاه می‌کاهد. اثر حشره‌کش گیاهی پالیزین در غلظت‌های توصیه شده 5/1، 2 و 5/2 در هزار روی شته و کفشدوزک شکارگر آن، Harmonia axyridis Pallas ارزیابی شد. آزمایش روی شته به دو روش غوطه‌وری برگ‌ها و محلول‏ پاشی انجام و 24 ساعت بعد تعداد شته‌های مرده شمارش شد.روش محلول پاشی با ایجاد تلفات 6/86، 90 و 95 درصد به­ترتیب در غلظت‌های 5/1، 2 و 5/2 در هزار از روش دیگر مؤثرتر بود.غوطه‌وری برگ‌های حاوی تخم کفشدوزک درون محلول حشره‌کش باعث کمترین درصد تفریخ تخم (50 درصد) و طولانی‌ترین مدت نشو و نما (19 روز) در تیمار پالیزین با غلظت 5/2 در هزار شد. غلظت 5/1 در هزار، درصد تفریخ تخم و طول مدت نشو و نما را نسبت به شاهد به طور جزئی تغییر داد. درتیمار لاروهای سن چهارمبه روش موضعی با پالیزین درصد بقا و طول مدت شفیرگی نسبت به شاهد تحت تأثیر قرار نگرفت. هر چند که بالاترین درصد بقا (6/96) نسبت به شاهد (100) در تیمار پالیزین با غلظت 5/1 در هزار مشاهده شد. با توجه به نتایج به دست آمده، حشره‌کش پالیزین در غلظت 5/1 در هزار ضمن ایجاد تلفات قابل توجه روی شته در مقایسه با سایر غلظت‌های به‌کار رفته بسیاری از ویژگی‌های آزمایش‌ شده کفشدوزک را تحت تأثیر قرار نداد. بنابراین غلظت 5/1 در هزار پالیزین می‌تواند در برنامه‌های مدیریتی کنترل شته T. kahawaluokalani درتلفیق با کفشدوزک H. axyridis استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of insecticidal soap, Palizin on the crapemyrtle aphid, Tinocallis kahawaluokalani and its coccinellid predator, Harmonia axyridis under laboratory conditions

نویسنده [English]

  • M. Gholamzadeh-Chitgar
Plant Protection Research Department, Mazandaran Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Sari, Iran
چکیده [English]

The crapemyrtle aphid, Tinocallis kahawaluokalani Kirkaldy, is an important pest of ornamental woody plant, Lagerstroemia spp. causes premature drop of leaves and decline of summer flowering and reduces the commercial market. Effect of botanical insecticide, Palizinat the recommended concentrations of 1500, 2000 and 2500 ppm evaluated on aphidand its predator, Harmonia axyridis Pallas.Experiment was done on aphids by two methods leaf dipping and spraying and then the numbers of dead aphids were recorded at 24 after treatment. The results showed that spraying method was more effective than other method and caused 86.6%, 90% and 95% mortality at 1500, 2000 and 2500 ppm of Palizin, respectively. By dipping eggs of coccinellid in insecticide solutions the lowest eggs hatching percent (50%) and the longest developmental period (19 days) were observed at 2500 ppm of Palizin. Eggs hatching percent and developmental period were slightly affected by 1500 ppm of Palizin in comparison with the control. By topical application of Palizin on the fourth instar larvae, the survival of larvae and pupal developmental period were not significantly affected. However, the highest survival of treated fourth instar larvae (96.9%) than control (100%) was observed at 1500 ppm of Palizin. According to the results, Palizin at 1500 ppm had remarkable mortality on aphids without affecting many of tested characteristics of H. axyridis. So, Palizin at 1500 ppm can be used for integrated pest management in integration with H. axyridis to control of T. kahawaluokalani

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aphid
  • Lagerstroemia
  • Botanical insecticide
  • Coccinellid
  • Palizin
Aghabaglou, S., Alvandy, S., Goldasteh, SH. and Rafiei, Z. 2013. Study on ovicidal and side effects of diazinon and imidacloprid on Cryptolaemus Montrouzieri Mulsant (Coleoptera: Coccinellidae). Journal of Entomology and Zoology Studies 1 (6): 22-26.
Ahmadi, M., Amiri-Besheli, B. and Hosieni, S. Z. 2012. Evaluating the effect of some botanical insecticides on the citrus mealybug, Planococcus citri (Risso) (Hemiptera: Pseudococcidae). African Journal of Biotechnology 11(53): 11620-11624.
Alverson, D. R. and Allen, K. R. 1992. Bionomics of the crapemyrtle aphid (Homoptera: Aphididae). Journal of Entomological Sciences 27: 445-457.
Ansari, A., Gheibi, M. and Hesami, SH. 2013. Effects of azadirachtin on reproductive parameters of aphid rose, Macrosiphum rosae (Hemiptera: Aphididae) in the laboratory conditions. Plant Protection Journal 6 (3): 225-240.
Baniameri, V. 2008. Study of the efficacy of different concentrations of insecticidal soap, in comparison with oxydemeton-methyl to control Aphis gossypii in cucumber greenhouse. IOBC/wprs Bulletin 32: 13-16.
Desneux, N., Decourtye, A. and Delpuech, T. M. 2007. The sublethal effect of pesticides on beneficial arthropods. Annual Review of Entomology 52: 81-106.
Habou, Z. A., Haougui, A., Mergeai, G., Haubruge, E., Toudou, A. and Verheggen, F. J. 2011. Insecticidal effect of Jatropha curcas oil on the aphid Aphis fabae (Hemiptera: Aphididae)and on the main insect pests associated with cowpeas (Vigna unguiculata) in Niger. Tropicultura 29(4): 225-229.
Herbert, J. and Mizell, R. S. 2006. Crapemyrtle aphid, Tinocallis kahawaluokalani (Kirkaldy) (Insecta: Hemiptera: Aphididae). http://entomology.ifas.ufl.edu/4 pp.
Kabiri, M. and Amiri-Besheli, B. 2012. Toxicity of Palizin, Mospilan and Consult on Agonoscena pistaciae Burckhardt and Lauterer (Hemiptera: Psyllidae), Oenopia conglobata L. (Coleoptera: Coccinellidae) and Psyllaephagus pistaciae Ferrière (Hymenoptera: Encyrtidae). Academic Journal of Entomology 5 (2): 99-10.
Mizell, R. F. and Knox, G. W. 1993. Susceptibility of crapemyrtle, Lagerstroemia indica L., to the crapemyrtle aphid (Homoptera: Aphididae) in north Florida. Journal of Entomological Science 28:1-7.
Moura, R., Garsia, P., Cabrai, S. and Soares, A. O. 2006.Dose pirimicarb affect the voracity of the euriphagous predatore, Coccinella undesempunctata L. (Coleoptera: Coccinellidae)? Biological control 42: 172-177.
Pike, K. S., Reed, G. L., Graf, G. T. and Allison, D. 1993. Compatibility of imidacloprid with fungicides as a seed-treatment control of Russian wheat aphid (Homoptera: Aphididae) and effect on germination, growth, and yield of wheat and barley. Journal of Economic Entomology 86:586–593.
SAS Institute. 2002. SAS/STAT user's guide. SAS Institute Inc., Cary, NC Inc.
Sohail, A., Hamid, F. S., Waheed, A., Ahmed, N., Aslam, N., Zaman, Q., Ahmed, F. and Islam, S. 2012. Efficacy of different botanical materials against aphid Toxoptera aurantii on tea (Camellia sinensis L.) cuttings under high shade nursery. Journal of Materials and Environmental Science 3(6): 1065-1070.
Youn, Y. N., Seo, M. J., Shin, J. G., Jang, C. and Yu, Y. M. 2003. Toxicity of greenhouse pesticides to multicolored Asian lady beetles, Harmonia axyridis (Coleoptera: Coccinellidae). Biological Control 28(2): 164-170.