کلیدواژه‌ها = جدول زندگی
فراسنجه های زیستی شب‌پره مینوز گوجه‌فرنگی، Tuta absoluta (Meyrick) روی ارقام مختلف گوجه‌فرنگی

دوره 11، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 15-29

10.22124/iprj.2022.5450

لیمو خاتمی؛ اکبر قاسمی کهریزه؛ عباس حسین زاده؛ شهرام آرمیده


اثرات زیرکشنده حشره‌کش فلوپیرادیفورون روی فراسنجه‌های جدول زندگی شته خردل، Lipaphis erysimi (Kalt)

دوره 10، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 55-68

10.22124/iprj.2020.4106

سعیده حسینی؛ حبیب عباسی پور؛ علیرضا عسکریان‌زاده؛ علی نوروزی