نویسنده = سید علی اصغر فتحی
اثر گیاهان پوششی در کاهش خسارت بید سیب‌زمینی، Phthorimaea operculella (Zeller) روی غده‌های سیب‌زمینی در اواخر فصل رویشی در مزرعه

دوره 12، شماره 3، آذر 1401، صفحه 45-56

10.22124/iprj.2022.6015

رئوف زمانی؛ علی گلی‌زاده؛ سید علی اصغر فتحی؛ بهرام ناصری؛ داود حسن‌پناه


ترجیح طعمه و سوئیچینگ بالتوری سبز Chrysoperla carnea روی شته‌ی سبز مرکبات Aphis spiraecola و شته‌ی جالیز Aphis gossypii

دوره 8، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 43-54

10.22124/iprj.2019.3305

محبوبه مرادی؛ مهدی حسن پور؛ علی گلی زاده؛ سید علی اصغر فتحی