نویسنده = جهانشیر شاکرمی
تاثیر فرمولاسیون‌های خالص و نانوکپسول اسانس Thymus daenensis Celak. روی فراسنجه‌های جدول زندگی شته مومی کلم (Brevicoryne brassicae L.) (Hem.: Aphididae)

دوره 10، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 15-32

10.22124/iprj.2020.4289

مسعود حیدری؛ شهریار جعفری؛ جواد کریم زاده اصفهانی؛ مریم نگهبان؛ جهانشیر شاکرمی


فراوانی حشرات در سیستم کشت خالص و مخلوط سویا و ذرت

دوره 8، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 1-12

10.22124/iprj.2018.2991

وهاب رحیمی؛ جهانشیر شاکرمی؛ بهاره شاه نظری


بررسی مقاومت ده ژنوتیپ لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris) به تریپس پیاز (Thrips tabaci) در شرایط مزرعه

دوره 6، شماره 3، آذر 1395، صفحه 1-10

مهسا روزبهانی؛ جهانشیر شاکرمی؛ عبدالامیر محیسنی؛ محمد حسن کوشکی؛ شهریار جعفری


برهمکنش عصاره چریش و قارچ Beauveria bassiana Vuillemin بر زنده مانی شپشه دندانه دارOryzaephilus surinaemnsis L. در شرایط آزمایشگاهی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 35-46

مسعود لطیفیان؛ بهار راد؛ اسماعیل راه خدایی؛ جهانشیر شاکرمی


تاثیر میزبان روی برخی از ویژگی‌های زیستی سوسک چهارنقطه‌ای حبوبات

دوره 2، شماره 3، آذر 1391، صفحه 21-28

مهرنوش زمانی؛ جهانشیر شاکرمی؛ امیر انصاری پور