تاثیر دما بر واکنش تابعی و میزان مصرف طعمه کنه شکارگر (Phytoseius plumifer (Phytoseiidae با تغذیه از کنه (Rhyncaphytoptus ficifoliae (Diptilomiopidae

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه تاثیر دماهای مختلف بر واکنش تابعی و میزان تغذیه کنه شکارگر (Phytoseius plumifer (Canestrini and Fanzago از مراحل بالغ کنه Rhyncaphytoptus ficifoliae Keifer تعیین شد. واکنش تابعی در چهار دمای ثابت 15، 20، 25 و 30 درجه سلسیوس و روی تراکم­های 2، 4، 8، 16، 32 و 64 عدد از مراحل بالغ طعمه در شرایط نوری 12: 12 ساعت (روشنایی: تاریکی) و رطوبت نسبی 5± 65 درصد انجام شد. هم‌چنین میزان تغذیه مراحل نابالغ و ماده‌های بالغ کنه شکارگر از مراحل بالغ طعمه در شش دمای ثابت (15، 20، 25، 30، 35 و 37 درجه سلسیوس) اندازه­گیری شد. نوع واکنش تابعی کنه شکارگر P. plumifer روی تراکم‌های مختلف مراحل بالغ کنه R. ficifoliae در چهار دمای مورد آزمایش با استفاده ار رگرسیون لجستیک از نوع دوم تعیین شد. هم‌چنین مقادیر قدرت جستجو (a) و زمان دست‌یابی (Th) با استفاده از مدل نوع دوم راجرز تعیین شد. بیش‌ترین (h-1 101/0 ) و کم‌ترین میزان (h-1 03/0) قدرت جستجو (a) به­ترتیب در دماهای 25 و 15 درجه سلسیوس مشاهده شد. با افزایش دما از 15 تا 25 درجه سلسیوس زمان دستیابی کاهش پیدا کرد و کم‌ترین زمان دستیابی در دمای 25 درجه سلسیوس و معادل 53/0 ساعت تعیین شد، با افزایش دما از 25 تا 30 درجه سلسیوس زمان دستیابی اندکی بیشتر شد (74/0 ساعت). بیش‌ترین و کم‌ترین میزان مصرف روزانه طعمه توسط مراحل نابالغ کنه شکارگر به­ ترتیب در دماهای 25 (93/0± 6/31) و 15 درجه سلسیوس (06/0 ±15/12) مشاهده شد. بالاترین میزان کل طعمه مصرف شده توسط افراد ماده کنه P. plumifer معادل 5/15±9/1049 عدد از مراحل بالغ طعمه بود که در دمای 25 درجه سلسیوس مشاهده شد. نتایج بررسی حاضر نشان داد که مراحل مختلف کنه شکارگر P. plumifer توانایی تغذیه از مراحل بالغ کنه آفت R. ficifoliae را دارند و می‌توانند به عنوان یک عامل بیولوژیک مناسب در کاهش خسارت این آفت نقش داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of temperature on the functional response and prey consumption of Phytoseius plumifer (Phytoseiidae) fed on Rhyncaphytoptus ficifoliae (Diptilomiopidae)

نویسندگان [English]

  • M. Louni
  • Sh. Jafari
  • J. Shakarami
چکیده [English]

In this study the effect of different temperatures on functional response and prey consumption of predatory mite, Phytoseius plumifer fed on adult stages of Rhyncaphytoptus ficifoliae was determined. Four constant temperatures (15, 20, 25 and 30 ± 1°C) and six prey densities (2, 4, 8, 16, 32 and 64 individuals) were used during a 24-h period in functional response experiments. Also the effect of six constant temperatures (15, 20, 25, 30, 35 and 37 ± 1°C) on prey consumption of P. plumifer on adult stages of R. ficifoliae was determined. Using the logistic regression, the type II functional response was determined for P. plumifer adult female at all tested temperatures. The type II Rogers' model was used to estimate the values of the searching efficiency (a) and handling time (Th). The maximum and minimum searching efficiency of P. plumifer were 0.101 h-1 at 25ºC and 0.030 h-1 at 15ºC, respectively. The handling time decreased with increasing temperature from 15 to 25°C and the minimum value of Th was observed at 25°C (0.53 h), with increasing temperature to 30°C, handling time increased again (0.74 h). The minimum and maximum daily prey consumption of whole immature stages of P. plumifer were observed at 15ºC (12.15±0.06) and 25ºC (31.60±0.93), respectively. The maximum value of the total consumed prey by adult female of P. plumifer on adult stages of prey was 1049.9±15.5 that observed at 25ºC. The finding of this study showed that the different stages of P. plumifer fed on adult stages of R. ficifoliae and it can be considered as an appropriate biological agent in control of this pest.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feed
  • foraging behaviors
  • Phytoseius plumifer
  • Rhyncaphytoptus ficifoliae
  • Functional response