بررسی ویژگی های زمین آماری توزیع مکانی غلاف های آلوده به کرم پیله‌خوار (Heliothis viriplaca Huf. (Lep.: Noctuidae در مزارع نخود دیم شهرستان دلفان (استان لرستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

امروزه روش­ های مختلف زمین­ آمار، کاربردهای گسترده­ ای در پیش­بینی تغییرات مکانی آفات دارند. کرم پیله­ خوار نخود،Heliothis viriplaca Huf. مهم­ ترین آفت مزارع نخود در مناطق غربی ایران می­باشد. در این تحقیق به منظور تحقق هدف مدیریت تلفیقی مکان­ ویژه و در نتیجه کاهش مصرف سموم شیمیایی علیه این آفت، ویژگی­ های زمین ­آماری این حشره در شهرستان دلفان (دو روستای گلستانه و ده سفید) مورد بررسی قرار گرفت. به همین منظور دو مزرعه نخود دیم رقم بیونیج کرمانشاهی هر یک به مساحت حدود دو هکتار انتخاب شد. در هر مزرعه 88 نقطه (ایستگاه) با مختصات معین، علامت­ گذاری شد و از هر ایستگاه تعداد سه بوته به عنوان واحد نمونه­ برداری انتخاب و تراکم غلاف­های آلوده به آفت اندازه ­گیری شد. داده­ ها پس از نرمال­ سازی، با استفاده از نرم افزارGs+نسخه 1/5 تجزیه و تحلیل شدند. به منظور مدل­سازی تغییرات وابستگی مکانی با افزایش فاصله بین نمونه ها، منحنی­ های نیم­ تغییرنما محاسبه و ارایه شدند. نتایج نشان داد که در بررسی توزیع مکانی غلاف­ های آلوده به H. viriplaca، پس از برازش داده­ ها؛ از مجموع هشت مرحله نمونه­ برداری پنج مورد با مدل نمایی، دو مورد با مدل کروی و یک مورد با مدل اثر خالص قطعه ­ای (بدون ساختار مکانی) مطابقت داشت. دامنه وابستگی مکانی از 311 تا 933 متر و درجه وابستگی مکانی (DD=C/(C0+C) نیز از 501/0 تا 547/0 متغیر بود.

کلیدواژه‌ها