برهمکنش عصاره چریش و قارچ Beauveria bassiana Vuillemin بر زنده مانی شپشه دندانه دارOryzaephilus surinaemnsis L. در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی برهمکنش کشندگی عصاره چریش (Azadirachtaindica) و قارچ Beauveriabassiana در جمعیت شپشه دندانه دار در شرایط تغذیه از میوه خرما بود. سازگاری عصاره گیاه چریش و قارچ،  با بررسی رشد میسیلومی و درصد جوانه­زنی قارچ B. bassiana به روش اختلاط عصاره با محیط کشت مطالعه شد. پس از آن قدرت کشندگی عصاره چریش به صورت جداگانه و در تلفیق با قارچ B. bassiana به روش زیست­سنجی از طریق غوطه­ورسازی روی مرحله رشد لارو و حشره­کامل ارزیابی شد. نتایج نشان داد که قارچ B. bassianaدر محیط حاوی عصاره چریش توانایی رشد میسیلیومی و جوانه­زنی را دارد. کم­ترین درصد کاهش جوانه­زنی و رشد میسیلیومی در غلظت 250 میکرولیتر در لیتر عصاره بوده و به ترتیب معادل 5/2 و 1/3 درصد کمتر از شاهد بود. کاهش 50 درصدی قدرت جوانه‌زنی و رشد میسیلیومی قارچ به ترتیب در غلظتهای 4/1949 و 4/3667 میکرولیتر در لیتر عصاره چریش اتفاق افتاد. بالاترین شاخص سازگاری قارچ در شرایط اختلاط با غلظت 250 میکرولیتر در لیتر عصاره چریش ایجاد شد که معادل 89/76 درصد بود. Lc50 قارچ و عصاره روی لارو و حشره کامل به ترتیب معادل 2 10 × 31/3 و 4 10× 5/2 اسپور در میلی­لیتر و 1/386 و 4/696 میکرولیتردر لیتر ثبت شد. با توجه به نتایج شاخص افزایش، استفاده توام عصاره چریش با قارچ B. bassiana اثر افزایشی در مرگ و میر هر دو مرحله رشدی حشره کامل و لارو شپشه دندانه‌دار به ترتیب با ضرایب 57/1 و 98/1 داشته است. بکارگیری تلفیق عصاره چریش و قارچ B. bassiana می‌تواند کارایی قارچ را افزایش داده و فرمولاسیون نهایی را به عنوان ابزاری مناسب در اختیار مدیریت تلفیقی آفات انباری خرما قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Intraction between Neem and Beauveria bassiana on survival of sawtoothed beetle (Oryzaephilus surinaemnsis) in laboratory conditions

نویسندگان [English]

  • M. Latifian
  • B. Rad
  • I Rahkhodaei
  • J. Shakrmi
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate application of Neem (Azadirachta indica) extract with Beauveria bassiana against sawtoothed beetle in the nutritional status of the dates. The compatibility between Neem and the fungus was evaluated based on mycellial growth and spore germination of B. bassiana by extract medium mixing method. The lethality of Neem extracts individually and in conjunction with B. bassiana in the adult and larval population were evaluated by dipping bioassay method. Studies revealed that mycelial growth and spore germination of B. bassiana in 250 µl/L concentration of Neem were 3.1 and 2.5% respectively less than control treatment. 50% decreasing in mycelial growth and spore germination was happened at 3679.4 and 1949.4 µl/L of Neem extract respectively. The highest Compatibility of B. bassiana was 76.89% recorded at 250 µl/L of Neem extract. The average of LC50 in larva and adult population for the fungus was 3.31×102 and 2.5×104 conidia/ml respectively and while with usage neem extract was 386.1 and 696.4 µl/L respectively. According to the results, usage both of Neem extract and Beauveria bassiana increases mortality rate of adult and larval population of sawtoothed beetle based on SR indeices with 1.57 and 1.98 reppectivaly. Combined usage of neem extract and fungus B. bassiana can increase performance and provide the final formulation as a means of pest management to store dates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • B. bassiana
  • Neem
  • Consistency
  • Mortality