کلیدواژه‌ها = پارازیتویید
بررسی اثر مادری دما بر القای دیاپوز در زنبور پارازیتویید Trichogramma brassicae غیرآلوده و آلوده به باکتریWolbachia

دوره 7، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 25-35

10.22124/iprj.2017.2437

سمیه رحیمی کلده؛ احمد عاشوری؛ علیرضا بندانی؛ سید علی مدرس حسنی